Hristiyanlık’ta Ayak Yıkama Ritüelinin Tarihi ve Günümüz Kiliselerinde Uygulanma Şekilleri

Author :  

Year-Number: 2022-34
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-20 14:30:38.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri
Number of pages: 281-301
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dini ritüeller her din ve kültürde görülen fenomenlerdir. Bundan dolayı dini ritüeller dinlerin vazgeçilmezleridir. Her dinin kendine özgü ritüelleri vardır. Hiçbir din olmasın ki, varlığını ritüelsiz devam ettirebilsin. Dini ritüellerin kaynağı, öncelikle kutsal metinler, daha sonra dinin kurucu babaları, din adamları ve o dine inanan birey ve toplumların sahip olduğu kültürdür.  Hristiyan ritüellerin kaynağı, Yahudilik ve İslam’da olduğu gibi kutsal metinlerden ziyade, tarihi süreç içerisinde Hristiyan dinin kurucusu İsa’dan sonra onun hayatındaki önemli olayları anmaya yönelik ritüeldir. Hristiyanlıkta başlangıçta İsa’nın hayatındaki çok önemli bir iki olayı anmaya yönelik olarak başlatılan ritüeller sonraki yüzyıllarda gittikçe artarak İsa’nın hayatındaki hemen hemen her olayı kapsar hale gelmiştir. Böylece günümüz Hristiyan kilisesinde İsa’yla ilgili yapılan ritüeller kademeli olarak ortaya çıkmıştır.  Biz bu makalemizde öncelikle “ayak yıkama” ritüelinin tarihsel izdüşümü hakkında bir araştırma yapacağız. Bu ritüelin Hıristiyan dini kaynaklarına ne zaman ve nasıl girdiği ve tarihi süreç içerisinde kiliselerde nasıl değişimlere uğradığı konusu çalışmamızın ana temasını oluşturacaktır.  “ayak yıkama” ritüeli eski toplumlarda bir gelenek ve görenek iken, daha sonra Hristiyan din adamları tarafından kutsal metinlere sokuşturulmuş bir ritüel midir?  Yoksa bu ritüel Hıristiyan dini metinlerine mi dayandırılmaktadır.

Keywords

Abstract

Religious rituals are phenomena seen in every religion and culture. Therefore, religious rituals are indispensable for religions. Every religion has its own rituals. No religion can exist without ritual. The source of religious rituals is primarily the sacred texts, then the founders of the religion, the clergy, and the culture of individuals and societies who believe in that religion. The source of Christian rituals is the ritual to commemorate the important events in his life after the founder of the Christian religion, Jesus, in the historical process, rather than the sacred texts as in Judaism and Islam. In Christianity, the rituals that were started to commemorate one or two very important events in the life of Jesus have gradually increased in the following centuries and have become almost every event in the life of Jesus. Thus, the rituals about Jesus in today's Christian church gradually emerged. In this article, we will first conduct a research on the historical projection of the “Foot Washing” ritual. The main theme of our study will be when and how this ritual entered the Christian religious resources and how it changed in the churches throughout the historical process. While the ritual of “Foot Washing” was a tradition and custom in ancient societies, is it a ritual that was later inserted into the sacred texts by Christian clergy? Or is this ritual based on Christian religious texts?

Keywords


 • Brenneman B. (2009). Embodied forgiveness: Yoder and The (Body) politics of footwashing. MQR 83.

 • Eliade, M.(2020). Arayış tarih ve dinde anlam (Çev.: Cem Soydemir). Doğu-Batı Yayınları.

 • Güç, A. (2005). Dinlerde mabet ve ibadet. Ensar Neşriyat.

 • Katar, M. (2001). Hıristiyan bayramları üzerine bir araştırma. Dini Araştırmalar, 3(9), 7- 27.

 • Keleş, H. (2017). Mennonit kilisesi üzerine bir araştırma [Yayımlanmamış doktora tezi]. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Kutsal kitap. (2001). Kitabı Mukaddes Şirketi Yeni Yaşam Yayınları (I. Baskı). İstanbul.

 • O’loughlın, T.(2013). Celebrating the new commandment: Footwashing and our theology of liturgy. Scripture in Church, 43, 169

 • Özcan, Ş. (2017). Dini/dinleri boyutsal açıdan inceleme modelleri: Ninian Smart, Frank Whaling ve Bryan Rennie. The Journal of Kırıkkale Islamic Sciences Faculty, 2(2), 61-80.

 • Özen, A. (2001). Yahudilikte ibadet. Ayışığı Kitapları.

                                                                                                    
 • Article Statistics