Sosyal Sorumluluk Projelerinde Kullanılan Etkileşimli Afişlerin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2022-34
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-19 22:09:43.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 149-173
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etkili bir görsel iletişim aracı olan ve geçmişten günümüze dek farklı tekniklerde uygulanan ve kullanılan afişler, bir fikri veya mesajı geniş kitlelere iletmede önemli rol oynamışlardır. Bu sebeple farklı malzeme ve tekniklerle bireyler için toplumu ortak bir amaç etrafında güdüleme, farkındalık oluşturma, onları harekete geçirme amaçlı yapılan sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almış; etkileşimle geliştirilmiş ve zenginleştirilmiş çok amaçlı yardımcılar olmuşlardır. Araştırma, doğal afetlerle ilgili bir sosyal sorumluluk projesinde kullanılabilecek etkileşimli afişlerin öğrenmeye katkılarını irdelemektedir. Verilmek istenen mesajın izleyiciye etkileyici bir yöntemle sunulup, dikkat çekici ve kalıcı olup olmadığını incelemekte ve bu sayede doğal afetler hakkında; eğitici, eğlenceli bir öğretim metodu geliştirmeyi ve doğru bilgi aktarımını sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırmanın evreni Giresun İli, Görele İlçesi’nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu’ndaki 3. ve 4. sınıflar olarak sınırlandırılmıştır.  Geliştirilen etkileşimli afişler pandemi koşulları ve alınan izinler doğrultusunda bu evrende uygulanmıştır. Doğal afetler hakkında uzman görüşü  alınarak uygulama aşamasında kullanılacak etkileşimli afişlerin içerikleri belirlenmiştir. Etkileşimli afişlerle yapılan uygulamanın prototipi, gençlik merkezinde eğitim gören 9-10 yaş grubu öğrenciler üzerinde denenmiştir. Yapılan prototip sonucunda ise asıl uygulama, Giresun ili Görele ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu 3. ve 4. sınıf, 9-10 yaş gurubu 18 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırmalarda kullanılan araştırma tekniklerinden görüşme(mülakat) tekniği kapsamında, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak etkileşimli afişler ve geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak geliştirilen görüşme formuna, uzman görüşleri doğrultusunda son hali verilmiştir. Araştırma kapsamında öğrenciler bilgi edinme yoluyla sürece, etkileşim unsurlarının kullanımı ile dahil edilmiştir. Uygulamada, öğrencilerin doğal afetler konusunda küçük yaşlarda yeterli düzeyde bilgilendirildikleri ve araştırma kapsamında yapılan etkileşimli afişlerle de bu bilgileri pekiştirdikleri gözlemlenmiştir.  Etkileşimli afişlerde çeşitli multimedya araçları, üç boyutlu görseller vb. kullanılarak bilgilerin maksimum görünürlüğü elde edilmiş ve bilginin kalıcılığı desteklenmiştir.

Keywords

Abstract

Posters, which are effective visual communication tools applied and used in different techniques from past to present, have played an important role in conveying an idea or message to large masses. For this reason, they took an active role in social responsibility projects that aimed to motivate the society to reach a common goal, raise awareness and mobilize them with various materials and techniques; They have become multi-purpose assistants developed and enriched by interaction. The research examines the contribution of interactive posters that can be used in a social responsibility project related to natural disasters to learning. It examines whether the message intended to be given is presented to the audience in an impressive way and whether it is remarkable and permanent; by this means, it aims to develop an educational and entertaining teaching method and to provide accurate information transfer. The universe of the research is limited to the 3rd and 4th grades of Cumhuriyet Primary School in Giresun Province, Görele District. The developed interactive posters were applied in this universe in line with the pandemic conditions and the granted permissions. The contents of the interactive posters to be used in the implementation phase were determined by taking expert opinion on natural disasters. The prototype of the application made with interactive posters was tested on 9-10 age group students studying at the youth center. As a result of the prototype, the actual application was carried out with 18 students in the 3rd and 4th grade, 9-10 age group of Cumhuriyet Primary School located in Görele district of Giresun province. In the research, semi-structured interview technique was used within the scope of interview technique, one of the research techniques used in qualitative research. Interactive posters and a semi-structured interview form were used as data collection tools in the research. The interview form, developed as a data collection tool in the research, was finalized in line with expert opinions. Within the scope of the research, students were included in the process through knowledge acquisition with the use of interaction elements. In practice, it was observed that the students were adequately informed about natural disasters at a young age and they reinforced this knowledge with interactive posters made within the scope of the research. By using various multimedia tools such as three-dimensional visuals on interactive posters, maximum visibility of information has been achieved and the permanence of information has been supported.

 

Keywords


 • Coşkun, C. (2017). Bir sergileme yöntemi olarak artırılmış gerçeklik, Sanat ve Tasarım Der- gisi, Sayı: 20: 61-75. https://doi.org/10.18603/sanatvetasarim.370723

 • Dale V. H. & Kline K. L. (2017). Interactive posters: A valuable means of enhancing commu- nication and learning about productive paths toward sustainable bioenergy. View online at Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com); DOI: 10.1002/bbb.1753 Biofuels, Bioprod. Bioref. 11:245. (Erişim Tarihi: 13 Mart 2021).

 • Eken, B (2018). Teknoloji ile birlikte dönüşen afişin incelenmesi ve kamusal ekranlarda etki- leşimli afiş uygulamaları. Sanatta Yeterlilik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.

 • Löwgren, J. & Stolterman, E. (1999). Design methodology and design practice. Interactions- Volume 6, Issue 1: 13–20. https://doi.org/10.1145/291224.291233

 • Müller Brockmann, J. & Müller Brockmann S. (2004). History of The Poster. London: Pha- idon.

 • Sontag, S. (1970). Posters: Advertisement, Art, Political Artifact, Commodity, In: Looking Closer 3, s. 196.

 • Venkatesan, M. & Coskun, A.F. (2019), Digital posters for interactive cellular media and bioengineering education. Commun Biol 2, 455. https://doi.org/10.1038/s42003019-0702-1 (Erişim Tarihi: 17 Nisan 2021).

 • URL-1: “Kalp Masajı”. https://www.digitalavmagazine.com/de/2012/06/15/un-cartel-

 • digital-interactivo-que-invita-a-la-gente-a-salvar-una-vida/ (Erişim Tarihi: 20.07.2012).

 • Tarihi: 05.07.2022).

 • nedir (Erişim Tarihi: 21.07.2021).

 • şim Tarihi: 25.07.2021).

 • -abuse-with-world-first-interactive-billboard/ (Erişim Tarihi: 10.10.2021).

 • singapore-open-up-about-child-abuse (Erişim Tarihi: 10.10.2021).

                                                                                                    
 • Article Statistics