İlkokul Öğretmenlerinin Okul İklimine İlişkin Görüşleri ve Beklentilerinin Araştırılması

Author:

Year-Number: 2022-35
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-13 10:54:12.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 537-553
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütler, içinde bulundukları toplumların kaynaklarını çeşitli ürün veya hizmetlere dönüştüren yapılardır. İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana insanların sosyal, kültürel, siyasi ve teknolojik değişim ve gelişimlerinin her zaman onları oluşturan örgütlerin başarısına bağlı olduğu söylenebilir. Okullar, toplumların geleceği olan çocuklar için vardır. Eğitim işleviyle toplumsal değerlerin, öğretme işleviyle de evrensel bilginin aktarılmasında önemli rol oynayan kuruluşlardır. Okullardaki iklimin, toplumun okullara verilen görevleri yerine getirmedeki başarısını etkilediği düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin kendi okullarının iklimine ilişkin görüşleri ve beklentilerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemi ve fenomenoloji deseninde kurgulanan bu araştırmaya ilkokullarda görev yapan toplam 13 öğretmen katılmıştır. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt ve kolay ulaşılabilir örnekleme kullanılmıştır. Araştırmaya katılım için ölçüt olarak en az üç eğitim-öğretim yılı boyunca bir ilkokulda görev yapmış olmak şeklinde belirlenmiştir. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır.  Araştırma sonucunda, katılımcıların okul iklimine ilişkin görüşlerinde başarı ilk sırada yer almıştır. Başarıyı güven, işbirliği ve samimiyet takip etmiştir. Öğretmenlerin genel olarak okul müdürü ile okul yönetimi arasındaki iletişim ve güven ilişkisini güvenli olarak belirttikleri söylenebilir. Okul yöneticilerinin idari uygulamalara ilişkin öğretmenlere yönelik davranışları konusunda önemli bir fikir birliğinin olduğu söylenebilir. Öğretmenler genel olarak yöneticilerinin davranışlarını herkese eşit/adil olarak değerlendirmiştir. Yöneticilerin davranışları hakkında öğretmenler arasında yöneticinin adil olmadığı ve baskıcı olduğu yönünde iki olumsuz görüş paylaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Organizations are structures that transform the resources of the societies in which they exist into various products or services. Since the beginning of human history, it can be said that the social, cultural, political and technological changes and developments of people have always depended on the success of the organizations that form them. Schools exist for children, the future of societies. They are organizations that play an important role in transferring social values through their educational function and universal knowledge through their teaching function. It is thought that the climate in schools affects the success of the society in fulfilling the duties assigned to schools. The aim of this study is to determine teachers' views on the climate of their schools and their expectations. A total of 13 teachers working in primary schools participated in this study, which was designed in qualitative research method and phenomenology design. Criterion and convenience sampling, which are among the purposeful sampling methods, were used to determine the participants of the study. The criterion for participation in the study was determined as having worked in a primary school for at least three academic years. Data were collected through a semi-structured interview form developed by the researcher.  At the end of the study, success ranked first in the participants' views on school climate. Success was followed by trust, cooperation and sincerity. It can be said that teachers generally stated that the communication and trust relationship between the school principal and school administration was safe. It can be said that there is a significant consensus on the behaviors of school administrators towards teachers regarding administrative practices. Teachers generally evaluated the behaviors of administrators as equal/fair to everyone. Two negative opinions were shared among the teachers about the administrators' behaviors: that the administrator was unfair and that the administrator was oppressive.

Keywords