Türk Müziğinde 17. ve 18. Yüzyıllar ile İlgili Yapılmış Akademik Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme

Author :  

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-19 18:00:58.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 34-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk müziği kökeni yüzlerce yıl öncesine dayanan önemli bir kültürdür. Türk müzik kültürü, Türklerin var olduğu günden başlayıp günümüzde varlığını sürdüren Dünyada ki önemli müzik kültürlerinden birisidir. İslam öncesi dönemle başlayan bu kültür Osmanlı İmparatorluğu döneminde en verimli dönemlerini yaşamış ve müziğimizin en verimli dönemi olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra batılılaşma hareketleri ve kültür sanat politikaları ile bu alanda birçok yenilik yapılmış, müzik toplulukları kurulmuş ve profesyonel müzik eğitim kurumları açılmıştır. Bu eğitim kurumları sayesinde birçok akademisyen yetişmiş ve bu alanda akademik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Çalışmamızda, 17. ve 18. Yüzyıllarda Türk müziği ile ilgili yapılmış çalışmaların yer aldığı akademik yayınlar incelenmiş ve bibliyografik bir liste hazırlanmıştır. Elde edilen veriler içerik yönünden incelenmiş ve bu dönemler ile ilgili ne tür akademik çalışmaların yapıldığı ortaya çıkarılmıştır. Çalışma, bu alanda çalışma yapacak akademisyenler için o dönemlerdeki yayınlara ulaşılması açısında önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Turkish music is an important culture that dates back hundreds of years. Turkish music culture is one of the important music cultures in the world, which started from the day the Turks existed and continues to exist today. This culture, which started with the pre-Islamic period, experienced its most productive periods during the Ottoman Empire and this period was the most productive period of our music. After the proclamation of the Republic, many innovations were made in this field with the westernization movements and culture and art policies, musical ensembles were established and professional music education institutions were opened. Thanks to these educational institutions, many academicians have been trained and academic studies have begun to be carried out in this field. In our study, academic publications including studies on Turkish music in the 17th and 18th centuries were examined and a bibliographic list was prepared. The data obtained were examined in terms of content and it was revealed what kind of academic studies were made about these periods. The study is important in terms of reaching the publications of that period for the academicians who will work in this field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics