Geçmişten Günümüze Türk Lavtası, Bugünkü İcrası ve Eğitimi Üzerine Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-35
Number of pages: 214-229
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Türk müziği geleneğinin kültürel miras kapsamında yer alan Türk müziği sazlarından günümüzde unutulmaya yüz tuttuğu düşünülen lavtanın gerçek yaygınlık ve kullanım durumunu öğrenmek, kültürel değer taşıyan bu ve bunun gibi enstrümanların yaşayan müzik ortamlarında aktif olarak yer alabilmesi ve kullanımının yaygınlaşması adına bir farkındalık ve zemin oluşturma düşüncesinden hareketle gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Lavtanın geçmişten günümüze kadar olan tarihi sürecine,  fiziksel yapısına ve icracılarına dair bilgiler verilmiştir. Çalışmanın asıl konusu olan lavtanın günümüzde eğitim durumu ve icra edilme yaygınlığını öğrenmek amacıyla Türk müziği eğitimi verilen kurumlarda eğitimci ve öğrencilerle anket aracılığıyla görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca çeşitli resmi müzik topluluklarında saz sanatçısı olarak görev yapan, lavta icra eden saz sanatçılarıyla yazılı ve sözlü olarak görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin bir kısmı tablolar halinde sunulmuş ve içerik analizi yöntemiyle yorumlanmıştır. Diğer bir  kısmı da icracı görüşleri olarak sunulmuş ve değerlendirilmiştir. Elde edilen tüm verilerden hareketle sonuçlar tespit edilmiş, değerlendirmeler yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study is an awareness and ground for learning the real prevalence and usage status of the lavta, which is thought to be forgotten today, among the Turkish music instruments, which is within the scope of the cultural heritage of the Turkish music tradition, and for the active participation of these and similar instruments with cultural value in living musical environments and for the widespread use of them. It has been tried to be realized with the idea of creating. Information about the historical process, physical structure and performers of the lavta from past to present is given. In order to find out the educational status and the prevalence of the lavta, which is the main subject of the study, interviews were conducted with educators and students in institutions where Turkish music education is given. In addition, written and verbal interviews were conducted with lavta-performing instrument artists who work as instrument artists in various official music ensembles. Some of the data obtained from the interviews were presented in tables and interpreted by the content analysis method. Another part is presented and evaluated as the views of the performers. Based on all the data obtained, the results were determined, evaluations were made and suggestions were made.

Keywords