Girişimcilik, İslam’da Girişimcilik, Girişimciliği Teşvik Eden, Girişimcilikle Özdeşleşen Ayetler ve Hadisler

Author:

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-27 10:15:49.0
Language : Türkçe
Konu : Makine Mühendisliği
Number of pages: 442-458
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Girişimcilik, ülkelerin gelişme ve kalkınma hedeflerine ulaşmalarında önemli rol oynayan bir faktör haline gelmiştir. Ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan toplumlar için büyük önem taşıyan girişimcilik; sosyoloji, psikoloji, ekonomi, kültür ve din gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Dini ve kültürel değerler girişimciliğe örf, adet ve töre açısından yaklaşımı ifade ettiğinden bu alt yapının mevcudiyeti son derece önemlidir. Tüm dinler, ticaret yapmayı dini kurallara uymak temeli baz alınarak mensuplarına tavsiye etmişlerdir. Toplumların yaşantılarının tüm aşamalarını kurgulayan dinler aynı zamanda ticari hayatı ve girişimciliği de önemli bir derecede etkilemektedir. Din özellikle çalışma azmi, ahlakı ve dürüstlük ilke ve özelliklerini belirleyerek ekonomik sistem üzerinde etkin olmaktadır. İslam ülkelerinde ticaretin temelini oluşturan girişimciliğin dini ve kültürel değerlerle olan bağı uzun yıllar göz ardı edilmiştir. Din, çalışma ve kazanç elde etme kurallarını belirlediğinden girişimcinin tutumlarını ve faaliyetleri etkilemektedir. Bu çerçevede din kuralları ve değerleri insanların girişimde bulunmaları veya bulunmamaları konusunda da yönlendirici olmaktadır. İslam, kendisine inananlara hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da yol gösteren eksiksiz ve kapsamlı bir dindir. İslam'ın temelleri, Kuran ayetleri ve Hz. Muhammed'in hadisleri bir Müslümanın girişimci olarak iş hayatının nasıl olması gerektiği konusunda bilgi vermekte ve bir mesleği icra etmenin çeşitli yönlerine rehberlik etmektedir. Bu çalışmada, girişimcilik incelenmiş, İslam dininin girişimciliğe olan yaklaşımı, girişimcilik ile özdeşleşen ve girişimciliği teşvik eden ayetler ve hadisler ele alınarak değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Entrepreneurship has become a factor that plays an important role in achieving the development and development goals of countries. Entrepreneurship, which is of great importance for societies in economic, social and cultural terms is affected by many factors such as sociology, psychology, economy, culture and religion. The existence of this infrastructure is extremely important, as religious and cultural values ​​express the approach to entrepreneurship in terms of customs and traditions. All religions have recommended their members to trade based on obeying religious rules. Religions, which construct all stages of the lives of societies, also affect commercial life and entrepreneurship to a significant extent. Religion is especially effective on the economic system by determining the principles and characteristics of work determination, morality and honesty. Islamic countries, the links between entrepreneurship, which forms the basis of trade, and religious and cultural values have been ignored throughout for many years. Since religion determines the rules of working and earning, it affects the attitudes and activities of the entrepreneur. In this context, religious rules and values ​​also guide people's attempts or not. Islam is a complete and comprehensive religion that guides its believers in business life as well as in all areas of life. Fundamentals of Islam, verses of the Qur'an and Hz. The hadiths of Muhammad provide information on what a Muslim's business life should be like as an entrepreneur and guide the various aspects of practicing a profession. In this study, entrepreneurship has been examined the approach of the Islamic religion to entrepreneurship, the verses and hadiths that are identified with entrepreneurship and encourage entrepreneurship have been evaluated.

Keywords