Teknolojik Gelişmeler Bağlamında Dijitalleşmenin Muhasebe Finans Eğitiminde, Muhasebe Mesleğinde ve Muhasebe Meslek Mensuplarında Etkisi Üzerine Bir Literatür Taraması

Author :  

Year-Number: 2022-35
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-27 21:00:31.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 371-389
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern dünyada gelişmiş ülkelerde büyüme ve gelişme dijitalleşmeyle birlikte hız kazanmıştır. Dijitalleşme ile yaşanan gelişmeler bilginin taşıması gereken özelliklerden ödün vermeden internet (dijital) ortamında olmasını da bir zorunluluk haline getirmiştir. Bu nedenden dolayı bilgiyi üreten, denetleyen ve saklayan tarafların da bu değişme ve gelişmelere ayak uydurması gerekmektedir. Bu çalışmada, yaşanan gelişmeler bağlamında dijitalleşmenin muhasebe finans eğitiminde, muhasebe mesleğinde ve muhasebe meslek mensubunda etkisi üzerinde durulmuş ve bu konuda Türkiye’de yapılmış çalışmalar hakkında literatür taraması yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In the modern world, growth and development in developed countries has accelerated with digitalization. The developments with digitalization have made it a necessity for information to be in the internet (digital) environment without compromising the features it should have. For this reason, the parties that produce, control and store information should also keep up with these changes and developments. In this study, the effect of digitalization on accounting and finance education, accounting profession and accounting profession in the context of the developments experienced was emphasized and a literature review was made about the studies conducted in Turkey on this subject.

Keywords


 • Altınay, A., Demirel, B.L. ve Marşap, B. (2021). Geleceğin İşleri ve Meslekleri Pers- pektifinden Muhasebe Eğitiminin Değerlendirilmesi. XXXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı (ss 405-423).

 • Aslan, Ü. ve Özerhan, Y. (2017). Big Data, Muhasebe ve Muhasebe Mesleği. Muhase- be Bilim Dünyası Dergisi, 19(4), 862-883.

 • Avcı, B. (2020). Dijitalleşmenin Muhasebe Mesleğine Getirdiği Yenilikler ve Uygula- malar [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı.

 • Bozdemir, E. ve Cabar, H. (2021). Dijital Devrim Sürecinde Muhasebe Alanında Yapay Zeka Uygulamalarına Bakış. XXXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı (ss 48-57).

 • Büyükarıkan, U. (2021). Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe Mesleği Üzerinde Etki- lerinin İncelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 52, 269-288.

 • Çankaya, F. ve Dinç, E. (2009). Powerpoint ve Klasik Usulde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrenciler Arasındaki Farklılıkların Tespiti: Karadeniz Teknik Üniversitesinde Bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17), 28-52.

 • Çarıkçı, O., (2020). Muhasebe Mesleğinde Dijitalleşmenin (E-Dönüşümünün) Mu- hasebecilerim Stres ve İş Tatminine Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması, Güncel Muhasebe Çalışmaları Kitap Bölümü (ss.51-70). Akademisyen Kitabevi.

 • Çıtak, F. ve Başkan, T.D. (2020). Muhasebedeki Elektronik Gelişmelerin Muhasebe Meslek Etiğine Etkisi: Kırıkkale İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Bakış Açısı Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22, 249270.

 • Dağ, Y. (2016). Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgi Teknolojileri Kullanım Kararı- na Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Alan Araştırması [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Dursun, G.D., Ektik, D. ve Tutçu, B. (2019). Mesleğin Dijitalleşmesi: Muhasebe 4.0. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (6), 263-271.

 • Erturan, İ.E. ve Ergin, E. (2018). Muhasebe Mesleğinde Dijitalleşme: Endüstri 4.0 Etkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (72), 153-165.

 • Erdoğan, M. (2019). Denetim 4.0 ve Ötesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12(3), 809-834.

 • Erdoğan, M., Erdoğan, E.O. (2021). Dijitalleşme ve Muhasebe Finansman Eğitimine Etkisi: İnteraktif Sunum aracı Uygulaması (Menti Uygulaması). XXXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı (1-14).

 • Gacar, A. (2019). Yapay Zeka ve Yapay Zekanın Muhasebe Mesleğine Olan Etkileri: Türkiye’ye Yönelik Fırsat ve Tehditler. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 389394.

 • Gökten, P. O. ve Gökten, S. (2016). Uluslararası Eğitim Standartlarına Genel Bakış: Geçerliğinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 49-66.

 • Güldoğan, Ö. ve Usul, H. (2021). Dijital Dönüşüm Sürecinde E-Defter Uygulamaları- na Getirilen Yeniliklerin Muhasebe Eğitimine Etkileri. XXXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı (15-31).

 • Güneş, R. ve Çukacı, Y.C. (2011). Ders Anlatım Yöntemlerinin Öğrenme Üzerine Et- kisinin Deneysel Tasarım Yöntemi ile Test Edilmesi: İnönü Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2(1), 44

 • Hatunoğlu, Z. ve Bakan, İ. (2010). Muhasebe Bürolarında Bilgisayar ve İnternet Kullanımının Faydaları ile İşyeri Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Araştırması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 98-129.

 • İşseveroğlu, G. (2021). Muhasebe Mesleğinin Geleceği: Endüstri 4.0 Boyutunda Ya- yınlanan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi. Trends in Business and Economics, 36(1), 10-21.

 • Kablan, A. (2018). Endüstri 4.0, “Nesnelerin İnterneti”-Akıllı İşletmeler ve Muhase- be Denetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(özel sayı), 1561-1579.

 • Kaya, Y. ve Utku, M. (2021). Teknolojik Dönüşüm Ortamında Muhasebe Eğitiminin Gelişimine Yönelik Tamamlayıcı Bir Ders Önerisi. XXXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı (172-180).

 • Kılıç, B.Ü. ve Anadolu, Z. (2018). Dijital Çağın Yarattığı Muhasebe Uygulamalarının Muhasebe Hilelerinin Önlenmesine Etkisi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Özel Sayı, 55-97.

 • Kızıl, C., Yılmaz, E. ve Aslan, T. (2018). Bulut Teknolojisinin Muhasebe Üzerindeki Etkileri. 10.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, 161-176, Hatay.

 • Kurnaz, E., Tekbaş, İ., Bozdoğan, T. ve Çetin, Ö.,O. (2020). Dijitalleşmeyle Birlikte Muhasebe Eğitiminin Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Değerlendirilmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22, 81-96.

 • Mert, H., Güner, M. ve Duyar, G. (2021). Dijitalleşme Sürecinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Uygulamalarına Etkileri Üzerine İstanbul İlinde Bir Araştırma. XXXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı (395404).

 • Mert, H., Güner, M. ve Duyar, G. (2022). Dijitalleşme Sürecinin Gelişimi ve Muhase- be Uygulamalarına Etkileri Yönünden İstanbul SMMM’ler Üzerinde Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 66, 195-218.

 • Pusmaz, T. (2021). Muhasebe Meslek Mensuplarının Dijital Muhasebe Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Orhan, B.(2017). Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Muhasebe Meslek Mensupları- nın Verimliliğine Etkileri [Yüksek Lisans Tezi]. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Serçemeli, M. (2018). Muhasebe ve Denetim Mesleklerinin Dönüşümünde Yapay Zeka, Turkısh Studies, 13(30), 369-386.

 • Şıtak, B. (2021). Dijitalleşmenin Muhasebe Mesleğine, Muhasebe Meslek Mensupları- na ve Muhasebe Finans Eğitimine Etkilerinin Salgın Hastalık Döneminde İncelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Şalcı, İ. (2021). Dijital Dönüşüm (E-Uygulamalar) ve Muhasebe Mesleğine Getirdiği Yenilikler [Yüksek Lisans Tezi]. Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı.

 • Tekbaş (2018). Dijitalleşmenin Muhasebe Mesleğine ve Meslek Mensuplarına Etki- leri Üzerine Bir Araştırma ve Yeni Bir Kavram Önerisi: Mali Mühendislik [Yüksek Lisans Tezi]. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Tekbaş, İ. (2019). Muhasebenin Dijital Dönüşümü ve Mali Mühendislik, Hümanist Kitap Yayıncılık.

 • Tekbaş, İ., Kurnaz, E. ve Azaltun, M. (2018). Dijital Muhasebe Okuryazarlığı: Muha- sebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma. 5. International Congress On Accounting and Finance Research Bildiri Kitabı (223-238).

 • Tekbaş, İ., Söylemez, S.Y. ve Aktaş, A. (2021). Teknolojik Gelişmeler Perspektifinde Yeni Bir Yakaşım: Muhasebenin Teknolojik Evrimi. 39.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (181-202).

 • Tekelioğlu, Z. (2022). Muhasebe Meslek Mensuplarının Dijitalleşme Algısı: Konya İli Örneği [Yüksek Lisans Tezi]. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Tekşen, Ö., Apalı, A. ve Gülcan, N. (2021). Değişen Teknoloji ve İş Ortamında Muha- sebe. XXXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Detay Yayıncılık.

 • Tenik, Ö. (2019). Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe Mesleğine Etkileri: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Uygulama. International Social Sciences Studies Journal, 5(39), 3824-3832.

 • Tutar, S. (2018). Endüstri 4.0’ın Muhasebeye Etkisi [Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü.

 • Tutar, S. (2019). Endüstri 4.0’ın Muhasebe Mesleğine Olası Etkileri. Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 3(2), 323-344.

 • Türker, M. (2018). Dijitalleşme Sürecinde Küresel Muhasebe Mesleğinin Yeniden Şekillenmesine Bakış, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(1), 202-235.

 • Yardımcıoğlu, M., Karahan, M. ve Yörük, A. (2019). Dijitalleşme Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği. Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 61, 35-46.

 • Yardımcıoğlu, M. ve Şıtak, B. (2020). Yapay Zeka Teknolojisinin Muhasebe Alanına Yansımaları: Literatür İncelemesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 342-353.

 • Yücel, G. ve Adiloğlu, B. (2019). Dijitalleşme-Yapay Zeka ve Muhasebe Beklentiler. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, (17), 47-60.

                                                                                                    
 • Article Statistics