Bediüzzaman’ın İhlas Risalesinin Jacobson’un İletişim Modeli Bakımından Semiyotik Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-27 10:12:08.0
Language : Türkçe
Konu : Dilbilimi
Number of pages: 511-524
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bazı yazıların iyi anlaşılması için detaylı okuma yapılma ihtiyacı vardır. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri de semiyotik okumadır. Risale-i Nur Külliyatında Lemalar adlı kitabın önemli bir bölümü olan İhlas Risalesi mesaj boyutu yoğun bir makaledir. Bu mesajların semiyotik bilimi çerçevesinde okunması, metnin daha net ve farklı boyutları ile görülmesini sağlayacaktır. Semiyotik sistemin gönderici, alıcı, gönderi, mesaj, kanal ve kod kavramları üzerinden yapılacak olan bir analiz, kaynağın edimsel, semantik ve pragmatik detaylarının da görülmesine sebep olacaktır. Kısaca semiyotik okuma bir ihtiyaçtır. Bu çalışma sonucunda İhlas risalesinin iki bölümde ele alındığı görülmüştür. Birinci bölümde ihlasın gerekliliğine, önemine dair gönderilen mesajlar, uyarılar, temellendirmeler dilin işlevleri açısından çözümlenmesi yapılmıştır. İkinci bölümde ise elde edilen davranışın devamına dair verilen mesajların tespitleri yine dilin işlevleri açısından örneklerle izah edilmiştir. Elde edilen bulgular bir grafikte gösterilmiştir. Çalışma nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi ve Jacobson iletişim ve dilin işlevleri modeli bağlamında örgülenmiştir. Çalışma sonucunda dilin altı işlevinden dördünün makalede kullanıldığı oranlarıyla ortaya konulmuş ve yorumları yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Some articles need detailed reading to be understood well. One of the best ways to do this is through semiotic reading. Treatise on ikhlas, an important part of the book Flashes in the Risale-i Nur collection, is an article with an intense message dimension. Reading these messages within the framework of semiotics will allow the text to be seen more clearly and with different dimensions. An analysis to be made on the concepts of the sender, receiver, sender, message, channel, and code of the semiotic system will also cause the performative, semantic, and pragmatic details of the source to be seen. In short, semiotic reading is a necessity. As a result of this study, it was seen that the article of ikhlas was structured in two parts. In the first part, the messages, warnings, and justifications about the necessity and importance of this are analyzed in terms of the functions of the language. In the second part, the determinations of the messages about the continuation of the behavior are explained with examples in terms of the functions of the language. The results obtained are shown in a graph. The study is structured in the context of document analysis, one of the qualitative research techniques, and the Jacobson models of communication and language functions. As a result of the study, four of the six functions of the language were used in the article and their interpretations were made.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics