Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Yeniden Görevlendirme Uygulamasının Okul İdaresine Etkileri: Adıyaman İli Özelinde Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2023-36
Number of pages: 396-417
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim kurumları yöneticilerinin yeniden görevlendirme uygulamasının okul idaresine etkilerini tespit etmektir. Eğitim kurumları yöneticilerine uygulanan çalışma süresine bağlı yer değiştirme uygulamasına ilişkin ortaöğretim kurumlarında görev yapan yönetici (okul müdürü ile müdür yardımcıları) ve öğretmenlerin görüşlerini öğrenmek ve aksayan yönleri ile ilgili uygulayıcılara öneri sunmaktır. Araştırma Adıyaman ili merkez ilçesinde bulunan ortaöğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim öğretim yılında görev yapan on okul müdürü, on müdür yardımcısı ve on öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemi kullanılan bu çalışmada araştırma verileri ise yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların % 63’ünün yeniden görevlendirme uygulamasını olumlu olarak düşündüğü, % 37’sinin olumsuz olarak düşündüğü tespit edilmiştir. Katılımcıların % 60’ı 4. ve 8. yıllarında çalışma süresine bağlı olarak yeniden görevlendirme uygulamasını (hem süre açısından hem de yöneticinin hedeflerini gerçekleştirebilme açısından) yeterli olarak ifade ederken, % 40’ı ise bu sürenin yetersiz olduğunu ve arttırılması gerektiğini ifade etmiştir. Katılımcıların %54’ü Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formunun içerdiği ölçütlerin olumlu olduğunu ifade ederken, %23’ü olumsuz olduğunu ifade etmiş, %23’ü de ölçütlerin olumlu olduğu gibi olumsuz yönlerinin de bulunduğunu belirtmiştir.

Keywords

Abstract

The goal of this study is to ascertain the effects of secondary school administrators' practice of reassignment on educational administration. The purpose of this study is to find out how secondary school administrators (principals and assistant principals) and instructors feel about the practice of relocating employees based on their working hours and to make recommendations to the practitioners on the failing parts. In the 2019–2020 academic year, ten secondary school principals, ten assistant principals, and ten teachers who worked in the central area of the province of Adyaman participated in the study. The research data for this study, which employed the qualitative research approach, were gathered utilizing a semi-structured interview form. The study's findings showed that 63% of participants had positive opinions on the reassignment application, whereas 37% had negative opinions. While 60% of participants believed the reassignment application based on the working time in their fourth and eighth years was adequate (both in terms of time and in terms of fulfilling the manager's aims), 40% of them believed this period was insufficient and should be extended. While 23% of participants said the criteria on the Annex-1 Manager Evaluation Form were negative, 23% said they were favorable and 23% said they had both positive and negative sides to the criteria. Of the participants, 54% said the criteria were positive.

Keywords