Okul Yönetiminde Şeffaflığın Öğretmenlerin Çalışma Yaşamına Etkisi: Adıyaman Merkez İlçe Ortaokul Öğretmen ve İdarecileri Üzerine Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-15 21:10:39.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 350-373
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul Yönetiminde Şeffaflığın Öğretmenlerin Çalışma Yaşamına Etkisi: Adıyaman Merkez İlçe Ortaokul Öğretmen ve İdarecileri Üzerine Bir Araştırma” konulu bu çalışmanın amacı, Adıyaman Merkezinde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görevli ortaokul yöneticilerinin şeffaflıklarının bu okulda görevli öğretmenlerin çalışma yaşamlarına olan etkilerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla görüşme formu kullanılarak yapılacak araştırma sonunda elde edilen verilerden yola çıkarak yönetici, öğretmen ve araştırmacılara bu yönde öneriler sunmaktır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle, Adıyaman ili merkez ilçesinde bulunan ortaokul kurumlarında görev yapmakta olan 60 ortaokul müdürü ve müdür yardımcısı ile 1600 öğretmen araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında, Adıyaman ili merkez ilçesinde bulunan ortaokullarda görev yapan 6 ortaokul müdürü ve müdür yardımcısı ile 8 öğretmen araştırmanın örneklemeni oluşturmaktadır. Araştırma, Adıyaman ili merkez ilçesinde görev yapmakta olan okul müdürlerinin ve öğretmenlerin şeffaflık olgusuna dair görüşlerinin belirlenmesine ilişkin nitel bir çalışmadır. Araştırmada durum çalışması deseni temel alınmıştır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda araştırmaya katılan okul müdürlerinin ve öğretmenlerin şeffaflıklarının çalışma yaşamlarına etkilerinin olumlu yönde olduğu değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study, "The Effect of Transparency in Teachers' Working Life: A Research on Teachers and Administrators of Adıyaman Central District Secondary School," is to examine the effects of middle school administrators' transparency on the working environment at this school. These administrators work in official educational institutions of the Adıyaman Center. Based on the information gathered at the conclusion of the study project utilizing an interview form, recommendations will be made to managers, educators, and researchers for this purpose. The research's target population now consists of 1600 teachers employed in the central district of the Adıyaman province, 60 secondary school principals and assistant principals, and 60 secondary school principals and assistant principals. The sample for the research includes 8 teachers, 6 vice principals, and 6 secondary school principals who work in secondary schools in the central district of the Adıyaman province during the 2019–2020 academic year. The research is a qualitative examination of how educators in the province of Adıyaman's central district perceive the phenomenon of transparency. The design of the case studies served as the study's framework. Data for the study were gathered through in-person interviews using a semi-structured interview form created by the researcher. The study's findings showed that the teachers and school administrators who participated were open and honest, which had a positive effect on their careers.

Keywords