Savunma Harcamaları Açısından Türkiye ve Komşu Ülkelerin Coğrafi Perspektiften Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-15 21:11:25.0
Language : Türkçe
Konu : Beşeri ve İktisadi coğrafya
Number of pages: 263-289
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlk çağlardan günümüze kadar devletin en önemli görevleri arasında yer alan güvenlik misyonu, oluşabilecek iç ve dış tehditlere karşı ülkeyi savunmayı amaçlar. Devletler, bu nedenle güvenlik güçlerine ihtiyaç duymaktadır. Güvenlik güçleri sürekli olarak hazır bulunmak ve dönemin şartlarına göre kendini geliştirmek zorundadır. Bu durum millî gelirin belli bir bölümünün güvenlik güçlerine ayrılmasına neden olmaktadır. Genel olarak devletlerin, egemenliği ve ulusal varlığını koruyabilmek amacıyla, millî gelirden savunmaya ayırdığı pay olarak tanımlanan savunma harcamaları ülkenin sosyoekonomik durumu, yönetim biçimi ve jeopolitik konumu gibi çeşitli unsurlara göre değişiklik göstermektedir. Bu çalışma, Türkiye ve sınır komşularının savunma harcamaları açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Savunma harcamalarındaki değişimi tespit edebilmek amacıyla son yirmi yıla ait verilerden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla yorumlanmıştır. Yerli ve millî savunma sanayisinin gelişimine önem veren Türkiye, söz konusu dönemde bölgede en fazla savunma harcaması yapan ülkedir. Türkiye’yi uzun yıllar boyunca silah ambargosu uygulanan İran takip etmektedir. Bölgede söz sahibi olmayı amaçlayan Yunanistan, savunma harcamalarını hızlı bir şekilde artırmaktadır. Dönem dönem iç karışıklıkların yaşandığı Irak’ta da savunma harcamaları son on yılda genel olarak artış eğilimindedir. Azerbaycan, Bulgaristan ve Ermenistan içinde benzer bir durumdan söz edilebilir. Türkiye ve sınır komşuları arasında en az savunma harcaması yapan ülke ise Gürcistan’dır. İç karışıklıkların devam etmesi nedeniyle Suriye’nin savunma harcamaları tespit edilememektedir.

Keywords

Abstract

The security mission, which is one of the most important tasks of the state from the early days to today, aims to defend the country against any domestic and external threats that may arise. That's why the states need security forces. Security forces must be constantly ready and improve themselves according to the terms of the period. This causes a certain portion of national income to be split into security forces. In general, defense expenditures, defined as a share of national income from the country to the defense, in order to maintain the sovereignty and national presence, vary according to various elements, including the country's socioeconomic situation, the way of governance and geopolitical position. The states allot a part of their national income to defense bodies so as to protect their sovereignty. This study is aim to evaluate Turkey and its border countries in terms of defence expenditures. The data, consisting of over last two decades, was utilised to determine the alteration on defence expenditures. Obtained data was examined via descriptive analysis. During this period Turkey, giving particular importance to enhance the domestic and national defence industry, is the most defence expenditures in the region. Iran, which has been embargoed for many years in arms, persued to Turkey. Greece, wanted to have a voice in the region increased its own defence expenditures rapidly. Iraq, occurring internal disturbance from time to time, has been soared to defence expenditures over last decades. Such circumstance might put forward for Azerbaijan, Bulgaria and Armenia. Georgia is the country that fewest defence expenditures among Turkey and its border countries. Due to ongoing internal disturbance the defence expenditures of Syria hasn’t been determined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics