Yaygın Eğitim Modeli Olarak Dünyada ve Türkiye'de Uzaktan Eğitim

Author:

Year-Number: 2023-38
Number of pages: 369-386
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaygın eğitim, örgün eğitimin imkanlarından yararlanamamış ya da hem örgün eğitim kurumlarından ayrılmak zorunda kalmış hem de örgün eğitim ile öğrenimine devam etmekte olan kişileri kapsayan, bir meslek grubunda donanım sahibi olmak veya kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen bireylere uygulanan eğitim türüdür. Bu eğitim modelinden uzaktan eğitim birçok eğitim kurumunda öğrencilere hizmet vermektedir. Bu çalışmada uzaktan eğitimin tarihçesi, uzaktan eğitim ile ilgili yasal süreçler, mevzuatlar, uzaktan eğitim sistemini oluşturan temel ögeler ve uzaktan eğitimin kullanım alanları hakkında bilgi verilmiştir. İlk olarak döneminin olanakları dâhilinde mektup, faks, telgraf gibi iletişim araçları ile yapılmaya başlanan uzaktan eğitim sistemi dünyanın birçok bölgesinde geleneksel eğitim sistemine alternatif olmuştur. Bilhassa savaş yıllarında yoğun bir şekilde kullanılmak zorunda kalınan bu eğitim modeli daha sonraları kurumsallaşmaya başlayarak devletlerin kontrolüne girmiştir. Teknolojinin ve internetin gelişmesiyle beraber uzaktan eğitim modelinde de ileri teknolojiler kullanılmaya başlanmış ve web tabanlı ara yüzler, video, ses ve konferans sistemleri gibi teknolojiler uzaktan eğitim modeline dahil olmuştur. Ülkemizde hali hazırda Anadolu Üniversitesi, Akdeniz, Ankara, Ahmet Yesevi, Amasya, Gazi, Atatürk, İstanbul Bilgi, İstanbul, İstanbul Teknik, Mersin, Ondokuz Mayıs, Sakarya, Ortadoğu Teknik, Uşak, Süleyman Demirel ve Yüzüncü Yıl Üniversiteleri uzaktan eğitim programı ile eğitim vermektedir.

Keywords

Abstract

Non-formal education is a type of education used for people who want to be prepared for a professional group or contribute to their personal development but who were unable to take advantage of the opportunities provided by formal education or who had to leave formal education institutions and continue their education with it. Students in numerous educational institutions benefit from this educational approach through distance education. The history of distant learning, legal procedures pertaining to it, rules, the fundamental components of the distance learning system, and the applications of distance learning are all covered in this research. The remote education system, which was initially established using communication tools like the letter, telegraph, and fax within the limitations of the time, has evolved into a rival to the conventional educational system in many parts of the world. This educational strategy, which was heavily utilized, particularly during the war years, later institutionalized and fell under governmental control. As technology and the internet have grown, more sophisticated technologies have been incorporated into the distant education model. These technologies include web-based interfaces, video, audio, and conference systems. There are many universities in our nation that offer distance learning opportunities, including Anadolu University, Akdeniz, Ankara, Ahmet Yesevi, Amasya, Gazi, Atatürk, Istanbul Bilgi, Istanbul, Istanbul Teknik, Mersin, Ondokuz Mayis, Sakarya, Ortadou Teknik, Usak, Süleyman Demirel, and Yüzüncü Yil Universities gives.

Keywords