Latin Kaligrafi, Yazı ve Grafik Tasarım Sanatlarına Adanmış Bir Ömür: İlhami Turan

Author:

Year-Number: 2023-36
Number of pages: 22-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlhami Turan, Cumhuriyet sonrası Latin alfabesinin kabul edilmesiyle başlayan süreç içinde kaligrafi ve Latin yazı sanatının ülkemizde eğitimi ve öğretimi konuları başta olmak üzere, yazı ve tasarım sanatlarının modern ve çağdaş bir seviyeye ulaşabilmesi adına yoğun çaba ve gayret gösteren, orijinal tasarımlara imza atan kompozisyon gücü yüksek bir akademisyen, grafik tasarım ve yazı sanatçısıdır. Sanat hayatında kendine özgü tarz ve stiller ile yorumlamış olduğu afiş, kitap-dergi kapağı, ambalaj, logo, amblem vb. yanı sıra, Latin harflerini yazmadaki büyük hüneri, ustalığı ve mahareti ile modern tarz yazı ve harf tasarımlarına da hayat veren sanatçının bir çok el yazması eserleri bulunmaktadır. Akademisyen kimliğinin yanı sıra grafik sanatları konusundaki bilgi birikimini, yarım asrı aşkın süren tüm deneyimlerini öğrencilerine aktarabilmeyi vazife addeden Turan’ın gerek bu sektörde, gerekse akademisyen kimliği ile halen görev yapan birçok öğrencisi bulunmaktadır. Prof. Emin Barın’ın üniversitede ve atölyesinde öğrencisi olmuş, sonraki dönemlerde de asistanlık görevini üstlenmiştir. Ele alınan bu çalışma ile, İlhami Turan’ın akademisyen sanatçı kimliği ile ortaya koymuş olduğu yazı ve yazı tasarımlarına dair çalışmaları, Latin harf ve alfabe tasarımları, serbest yazıları, özel klasik yazı kompozisyonları, ambalaj, logo ve amblem gibi tasarım çalışmaları, öğrenimi, tasarım süreçleri, akademik hayatı ve eserleriyle ilgili karakteristik özellikleri üzerinde durularak bu bağlamda değerlendirilmiş; grafik tasarım, hat, kaligrafi ve yazı tasarımlarına dair tarihi süreçler hakkında kısa ve öz bilgilere de yer verilmiştir. Sanatçının Cumhuriyet sonrası Emin Barın ekolü diye adlandırılan Türk Latin kaligrafi sanatının devamı niteliğindeki gelişmelere yapmış olduğu değerli katkıları ile birlikte; mahareti, ustalığı ve kendine has üslup ve tarzlarda yorumladığı alfabe ve harf tasarımlarının yanısıra   sanatsal çalışmaları, hem akademik anlamda hem de ulusal ve uluslararası başarıları ile modern ve çağdaş Türk yazı sanatının gelişmesine ve yaygınlaşmasına dair değerli katkıları vurgulanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

İlhami Turan, In the process that started with the adoption of the Latin alphabet after the Republic, especially the education and training of calligraphy and the art of Latin script in our country, he made great efforts and endeavors to bring the arts of writing and design to a modern and contemporary level, signing original designs, with high composition power. is an academic, graphic design and writing artist. Banners, book-magazine covers, packaging, logos, emblems, etc., which he interpreted with his own unique style and styles in his art life. In addition to this, the artist, who brings modern style writing and letter designs to life with his great skill, mastery and dexterity in writing Latin letters, has many manuscripts. Turan, who considers it her duty to convey her knowledge on graphic arts and all her experience of more than half a century, in addition to her academic identity, has many students still working in this sector as well as with his academic identity. Prof. He became a student of Emin Barın at the university and in his workshop, and later worked as an assistant. With this study, İlhami Turan's works on writing and writing designs, which he has revealed as an academician artist, Latin letter and alphabet designs, free writing, special classical writing compositions, design studies such as packaging, logo and emblem, learning, design, evaluated in this context by emphasizing the characteristics of his academic life and works; Brief and concise information about the historical processes of graphic design, calligraphy and lettering designs are also included. Along with the valuable contributions of the artist to the developments that are the conti-nuation of the Turkish Latin calligraphy art, which is called the Emin Barın school after the Republic; In addition to his dexterity, mastery and the alphabet and letter designs he in-terpreted in his own unique style and styles, his artistic works, both academic and national and international successes, and his valuable contributions to the development and spread of modern and contemporary Turkish calligraphy have been tried to be emphasized.

Keywords