Türkiye’deki Mental Fiil Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-27 10:15:07.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili
Number of pages: 290-307
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlunun temel vasıfları olan düşünme, anlama ve konuşma zihinsel faaliyetlerin ürünüdür. Bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan her türlü bilgi ve yorum dil vasıtasıyla dış dünyaya aktarılır. Zihinsel süreçlerin dildeki yansımaları mental fiillerdir. Diğer fiillerden farklı olarak, çoğu zaman, dışarıdan gözlemlenemeyen yani bir iş veya hareketi betimlemeyen mental fiiller, zihinsel eylemin farklı aşamalarına işaret eder. Kişi tarafından ferdi olarak sezilebilen fakat dışarıdan fark edilemeyen çeşitli formdaki psikolojik süreçlere atıfta bulunur. Disiplinler arası bir konu olan mental fiiller başlangıçta insan psikolojisi, çocuklarda dil edinimi ve zekâ gelişimi gibi konular bağlamında ele alınmıştır. Zihinsel süreçleri betimlemesi sebebiyle diğer fiillerden farklı anlamsal özellikler gösteren mental fiiller, zamanla dil bilimin ilgi alanına girmiştir. İngilizcedeki fiilleri anlam özelliklerine göre tasnif etmek isteyen bazı araştırmacılar, çalışmalarında mental fiillere yer vermiş ve bu fiilleri kendi içerisinde sınıflandırmaya çalışmıştır. Türkiye’de de 2004 yılından itibaren ilgi görmeye başlayan mental fiil çalışmaları son on yılda ivme kazanmıştır. Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de mental fiiller üzerine yapılan akademik çalışmaları tespit etmek ve belirli bir düzen dâhilinde ilgili araştırmacıların dikkatine sunmaktır.  Bu amaçla Türkiye’deki veri tabanları, kataloglar, dergiler ve ilgili kitaplar taranmış; tespit edilen bilimsel çalışmalar türlerine göre (makale, kitap/kitap bölümü, tez,  bildiri ve kitap tanıtımı) kronolojik bir şekilde alt gruplara ayrılmıştır. Araştırma neticesinde 56 (%59) makale, 18 tez  (%19), 12 (%13) bildiri, 7 kitap veya kitap bölümü (%7), 2 (%2) kitap tanıtımı olmak üzere toplam 96 bilimsel çalışma tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Thinking, understanding and speaking, which are the basic distinguishing features of human beings, are the products of mental activities. All kinds of information and comments that emerge as a result of such activities are transferred to the outside world through language. Reflections of mental processes in language are mental verbs. Unlike other verbs, mental verbs that cannot be observed from the outside, that is, they do not describe an action or action, refer to different stages of mental action. It refers to psychological processes in various forms that can be individually sensed by the person but not recognized from the outside. Mental verbs, which is an interdisciplinary subject, were initially discussed in the context of human psychology, language acquisition and intelligence development in children. Mental verbs, which show different semantic features from other verbs due to the description of mental processes, have come into the field of linguistics over time. Some researchers who want to classify verbs in English according to their semantic features included mental verbs in their studies and tried to classify these verbs within themselves. Mental verb studies, which have started to attract attention in Turkey since 2004, have gained momentum in the last ten years. The main purpose of this research is to identify academic studies on mental verbs in Turkey and to bring them to the attention of relevant researchers in a certain order. For this purpose, databases, catalogues, magazines and related books in Turkey were scanned; The scientific studies identified are divided into subgroups in chronological order according to their types (article, book/book chapter, thesis, paper and book presentation). As a result of the research, a total of 96 scientific studies were identified, including 56 (59%) articles, 18 dissertations (19%), 12 (13%) papers, 7 books or book chapters (7%), and 2 (2%) book reviews.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics