İş Piyasalarında Güncel Parametreler ve Yeni Eğitim Yöntemleri

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-16 22:50:07.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Politika
Number of pages: 77-107
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmeler gittikçe artan oranlarda katma değeri yüksek, teknoloji yoğun, inovatif ürünleri üretmeye yönelmekte ve bunu başarabilecek nitelikli işgücü ihtiyaçları artış göstermektedir. Büyük bir hızla değişim gösteren rekabet ortamında firmalar ihtiyaç duydukları uzmanlıkları talep üzerine ‘’on demand‘’ değerlendirebilmekte, uzmanlar da esnek işgücü olarak proje bazlı çalışabilmekte ve kariyerlerini inşa edebilmektedirler. Çok yakın bir zamanda Endüstri 4.0 devrimi ekonomiye damgasını vururken, bu strüktürel değişim esnek işgücünün toplam işgücündeki yoğunluğunun artmasını beraberinde getirecektir. Rutin olmayan, toplumsal ve yaratıcılık yetenekleri gerekli kılan işler ön plana çıkarken, kritik analitik düşünme, yaratıcı olma, özgün ve girişken olabilme gibi vasıflar önem kazanmıştır.  İşgücünün piyasada istihdam imkânı bulabilmesi için eğitim konusu geçmiş dönemlerin çok üzerinde önem kazanmıştır.  Bu noktada ülkelerin örgün ve yaygın eğitim politikaları ile girişimcilik yeteneği potansiyelini geliştirici, tüm sektörler için ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü arzını arttırıcı ve esnek çalışma yapabilen profesyonelleri yetiştirmeye yönelik uygulamalara yönelmeleri gerekmektedir. Ayrıca işverenler de akademiler kurup, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hem kendileri için hem de diğer işverenler için gerekli vasıflı işgücünü yetiştirmeye yönelmelidirler. Milyarlarca dolar fonlara sahip olan sendikalar da işçileri bu yönde eğitime tabi tutmalı, enflasyonu gerekçe göstererek ücret attırma talepleri yerine, benim işçim verimli, ona katma değerden pay verin tarzındaki bir yaklaşım ile işverenle daha gerçekçi ve güçlü bir şekilde görüşme yapabilmelidirler. Her üniversite yetiştirdikleri nitelikli, mesleki formasyon sahibi elemana iş sağlayacak sayıda girişimci mezun edebilirse işsizlik sorunu çözülmüş olacaktır. Bu çalışmada, bütün endüstriler için gereksinim duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde ve ekonomilerin vazgeçilmez dinamosu olan girişimcilerin yetiştirilmesinde gerekli olan örgün ve yaygın eğitim politikaları ile ilgili literatür taraması yapılmasının yanında, Endüstri 4.0’ın iş piyasaları üzerindeki muhtemel etkileri üzerine önerilerde bulunulmuş ve bu hususta modüler eğitimin rolü analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

Businesses are increasingly turning to producing high value-added, technology-intensive and innovative products, and the need for qualified labor to achieve this is increasing. In a rapidly changing competitive environment, companies can evaluate the expertise they need on demand, and experts can work on a project-based basis as a flexible labour and build their careers. While the Industry 4.0 revolution has left its mark on the economy in the very near future, this structural change will bring about an increase in the density of the flexible labor in the total labor. While non- rutine  works that  require social and creative  abilities have come to the fore, qualiications such as critical analitical thinking, being creative, being original and assertive have gained importance.In order for the workforce to find employment opportunities in the market, the issue of education has gained importance much more than in the past. At this point, countries should turn to practices aimed at developing the potential of entrepreneurial talent with formal and non-formal education policies, increasing the qualified labor supply needed for all sectors, and educating professionals who can do flexible work. In addition, employers should establish academies, and within the framework of social responsibility understanding, they should focus on raising the necessary qualified labor both for themselves and for other employers. Unions with billions of dollars of funds should also train workers in this direction, and instead of demanding wage increases on the grounds of inflation, they should be able to negotiate with the employer in a more realistic and powerful way with an approach such as my worker is productive, give him a share of the added value. Unemployment problem will be solved if each university can graduate enough entrepreneurs to provide jobs for qualified and professional formation personnel. In this study, besides the literature review on formal and non-formal education policies, which are necessary for raising qualified labor needed for all industries and for educating entrepreneurs who are indispensable dynamo of economies, suggestions are made on the possible effects of Industry 4.0 on job markets and the role of modular education in this regard.

Keywords