Türk Masallarında Ölüm Motifi ve Atfedilen Deyimler

Author :  

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-19 17:54:19.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Halk Bilimi
Number of pages: 60-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Canlılarda doğum ve yaşamdan sonra, hayatın geçiş dönemlerinden sonuncusu olan ölüm, Türk halk edebiyatının anlatmaya dayalı türlerinden olan masallarda da karşımıza çıkmaktadır. Okuduğumuz metinlerde karşımıza çıkan masallardaki hayvanların iyilik karşılığında nasıl mükâfatlandırıldıkları; kötülük karşılığında ise nasıl cezalandırıldıkları, bu yolla da neticenin hangi deyimlerle açıklanabileceği sorusuna cevap bulmayı amaçlamaktadır. Yazıya geçirilen deyimler; masallarda çıkan dersle anlam bütünlüğü yönüyle karşılaştırılarak tespit edilmiştir. Aynı zamanda bu çalışmada; masallarda geçen “ölüm” motifinin canlılarda nasıl tecelli ettiğinin tespiti, tahlili; sebepleri ve sonuçları deyimlerle birlikte verilmeye çalışılmıştır. Bunu yaparken çalışma üç bölüme ayrılmış olup; birinci bölüm kendi içerisinde beş başlık altında incelenirken; ikinci ve üçüncü bölümler tek başlık altında değerlendirilmiştir. Çalışmanın kaynakça bölümünde belirtilen kaynaklar ve bunlardan alınan masal örneklerine deyimler atfedilerek açıklama yöntemiyle bunlardan ders çıkarılmıştır. Yine bu kaynaklardan yola çıkarak sonraki çalışmalarda daha geniş anlamda yapılması hem masal örneklerinin çoğalmasını hem de masallara göre atfedilen deyimlerin geniş bir şekilde yer alması varsayımını güçlü tutmaktadır.

Keywords

Abstract

After birth and life in living beings, the death, which is the last of the transition periods of life, also appears in stories of Turkish folk literature based on narrative. It aims to find an answer to the question of how the animals in the fairy tales that we come across in the texts we read are rewarded for good and how they are punished for evil, and in this way, with what idioms the result can be explained. The idioms that were written down were determined by comparing the lesson in fairy tales in terms of meaning integrity. At the same time, in this study, the determination, analysis, reasons and results of how the death motif in fairy tales manifest in living things are tried to be given together with idioms. The study is divided into three parts, and the first part is examined under five titles, while the second and third parts are evaluated under a single title. The sources mentioned in the bibliography section of the study and the examples of stories taken from them were attributed to idioms and lessons were learned from them by the method of explanation. Again, starting from these sources, making it in a wider sense in later studies keeps the assumption that both the examples of stories and the idioms attributed to the stories take place in a wide way.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics