Hayatın Dinamizmi Açısından Yeni Meseleler Karşısında İslam Hukukunun Rolü

Author:

Year-Number: 2023-38
Number of pages: 54-71
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Süreklilik ve değişim bağlamında fıkıh (fürû-i fıkıh) ve fıkıh Usulü (usûl-i fıkıh, usûl-i teşrî’) İslam toplumunda her zaman canlılığını korumuştur. Takip ettiği metotla devamlı müntesiplerinin problemlerine çözümler üretmiştir. Sınırlı nasların, sınırsız mesele ve problemlere çözüm üretmesi İslam hukukunun ortaya koyduğu metodoloji sayesinde aşılmış ve böylelikle kendini donukluktan kurtarmıştır. İslam hukuku kendine temelde kitap- sünnet, icmâ ve kıyası kaynak edinmiştir. Ancak Kelam/Usulü’d-Din, Arap dili ve Edebiyatı, Mantık, maslahat, Makâsidü’ş-Şerîa/Hikmetü’t-Teşri’, örf ve âdetleri de ötelememiş bunları da bazı konularda kendine esas kabul etmiştir. Bu amaçla çalışmamızda hayatın dinamizmi açısından yeni meseleler karşısında İslam hukukunun rolü konusunu ele aldık. Çalışmamızda İslam hukukunun yeni fıkhî meselelerin çözümünde dayandığı esasları ve kaideleri irdeledik. Nitekim konunun önemi açısından bu yeni meselelerin çözümünde ortaya konulan yaklaşımlara da değindik. Yöntem olarak nitel yöntemin metin analizi çerçevesinde konuları değerlendirdik. Bu yeni meselelerin İslam fıkıh geleneğindeki nüvelerini ortaya koyarak naslar, itikadî esaslar ve sosyal bilimler öncülüğünde bunların çözümünde nasıl bir metot ve yöntemin izleneceği sorunsalına değindik. Böylelikle fen ve İslamî bilimlerin verileriyle fıkıh alanına giren asrın problemlerinin rasyonel bir zeminde çözümlerine ilişkin, usûl ve ilkelerini irdeledik.

Keywords

Abstract

In the context of continuity and change, fiqh and fiqh method have always preserved their vitality in Islamic society. With the method he followed, he constantly produced solutions to the problems of his followers. The limited texts' solution to unlimited issues and problems was overcome thanks to the methodology put forward by Islamic law and thus saved itself from dullness. Islamic law has basically taken the book-sunnah, ijma and qiyas as its source. However, Kelam/Usulü'd-Din, Arabic Language and Literature, Logic, Maslahat, Makasidü'ş-Şeria/Hikmetü't-Teşri, customs and traditions could not be postponed and accepted them as a basis in some subjects. For this purpose, in our study, we discussed the role of Islamic law in the face of new issues in terms of the dynamism of life. In our study, we examined the principles and rules on which Islamic law is based in the solution of new legal issues. As a matter of fact, in terms of the importance of the subject, we also touched on the approaches put forward in the solution of these new issues. As a method, we evaluated the subjects within the framework of the text analysis of the qualitative method. By revealing the cores of these new issues in the Islamic fiqh tradition, we touched upon the problematic of what kind of method and method will be followed in solving them under the leadership of verses, creeds and social sciences.

Keywords