Eğitimde Drama Dersinde Öğrencilerin Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Öğrenme Kuramları Açısından İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-38
Number of pages: 18-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim dizgesinin tüm aşamalarında öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri öğrenme çıktıları ve eğitimin temel amaçları ve hedefleriyle doğrudan ilişkili bir kavramdır. Öğrenenin bilişsel ve duyuşsal hazırbulunuşluk düzeyi öğrenci, öğretmen, program, çevre, araç-gereç, öğretim yöntem ve yaklaşımlarıyla doğrudan ilişkilidir. Eğitimde drama dersi kapsamında öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin öğrenme kuramları açısından incelenmesini amaçlayan bu çalışmada öncelikle öğretmen adaylarının hazırbulunuşluk düzeylerinin öğrenme kuramları açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çünkü öğrenenin hazırbulunuşluk düzeyi gerek öğrenme gerekse öğretme süreçleri için bir ön koşuldur. Öğretmen adaylarının derse yönelik hazırbulunuşluk düzeyleri bilişsel, sosyal ve eğitsel açıdan irdelenecektir. Konuyla ilgili alanyazın araştırmaları incelenip, bulguları değerlendirilecektir.  Öğretmen adaylarının hem bir öğretim tekniği hem de başlı başına bir alan olan drama bilgi düzeylerinin bu yolla geliştirmesi beklenmektedir. Bu açıdan öğretmen adaylarının hazırbulunuşluk düzeylerinin yükseltilmesinin onların mesleki yeterliliklerine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi dersleri arasında yer alan eğitimde drama dersine yönelik hazırbulunuşluk düzeylerine ilişkin görüşlerini ortaya koymak ve çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Readiness levels of students at all stages of the education system is a concept that is directly related to learning outcomes and the main aims and objectives of education. The cognitive and affective readiness level of the learner is directly related to the student, teacher, program, environment, equipment, teaching methods and approaches. In this study, which analyzes the students' readiness levels in terms of learning theories within the scope of drama in education, it is primarily aimed to examine the readiness levels of pre-service teachers in terms of learning theories. Because the learner's readiness level is a prerequisite for both learning and teaching processes. The readiness levels of pre-service teachers for the lesson will be examined in terms of cognitive, social and educational aspects. Literature studies on the subject will be examined and their findings will be evaluated. It is expected that pre-service teachers will improve their knowledge of drama, which is both a teaching technique and a field in itself, in this way. In this respect, it is thought that increasing the readiness levels of pre-service teachers will make a positive contribution to their professional competence. In this study, it is aimed to reveal the opinions of pre-service teachers about the readiness levels for drama lessons in education, which is among the teaching profession courses, and to develop solution suggestions.

Keywords