Yetki Devrinin Proaktif Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Açık İletişimin Aracılık Rolü

Author:

Year-Number: 2023-38
Number of pages: 299-316
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada yetki devrinin proaktif davranışlar üzerindeki etkisinde açık iletişimin aracılık rolü incelenmiştir. Çalışma literatür taraması, araştırma metodolojisi ve araştırmanın veri analizi ana başlıklarını içermektedir. Araştırma verileri, Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) işletmelerinde görevli idari personele uygulanan anket verilerinden elde edilmiştir. Araştırmada, yetki devrinin proaktif davranışlar üzerindeki etkisinde açık iletişimin aracılık rolüne etkisini incelemek amacıyla regresyon analizi uygulanmıştır. Yetki devrinin proaktif davranışlar üzerindeki etkisinde açık iletişimin aracılık rolüne ilişkin kayda değer sonuçlara ulaşılmıştır. Öncelikle, yetki devri ve açık iletişimin proaktif kariyer üzerinde pozitif yönlü, istatiksel olarak anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada proaktif kariyer ve yetki devri arasındaki istatistiksel ilişkide açık iletişimin aracı rolü olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. Çalışma, sonuç ve öneriler ile bitirilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the mediating role of open communication in the effect of delegation of authority on proactive behaviors was examined. The study includes the main topics of literature review, research methodology and data analysis of the research. Research data was obtained from the survey data applied to 405 administrative personnel working in Konya Organized Industrial Zone enterprises. In the study, regression analysis was applied to examine the mediating role of open communication in the effect of delegation of authority on proactive behaviors. Significant results were obtained regarding the mediating role of open communication in the effect of delegation of authority on proactive behaviors. First of all, it has been determined that delegation of authority and open communication have a positive, statistically significant effect on proactive career. In addition, the study concluded that open communication has a mediating role in the statistical relationship between proactive career and delegation of authority. The study ended with conclusions and recommendations.

Keywords