LULUCF ile Sağlık Harcamaları Arasındaki Dinamik Etkileşim: OECD Ülkelerinden Kanıtlar

Author :  

Year-Number: 2023-39
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-24 00:21:30.0
Language : İngilizce
Konu : Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Number of pages: 308-320
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlık tarihinin en önemli keşiflerinden biri fosil yakıtlar ve bunların kullanımıdır. Petrol, doğalgaz ve kömür gibi enerji kaynakları fosil yakıtlar olarak tanımlanmaktadır. Fosil yakıtların başta insan sağlığı ve çevre olmak üzere yıkıcı tahribatı son yıllarda dikkat çekici hale gelmiştir. Her yıl binlerce insan hava kirliliğine bağlı hastalıklara yakalanmakta, tedavileri pahalı ve uzun süreli olmaktadır. Bu durum zor ve zaman alıcı sağlık sorunlarının yanı sıra sağlık harcamalarının artmasına da yol açmaktadır. Bu çalışmada zararlı gazlarla mücadelede hem ucuz hem de doğal yöntemlerin kullanılması ve yaygınlaştırılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu mücadele örneği LULUCF adı verilen "Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık" faaliyetleridir. Her ne kadar önceki çalışmalar LULUCF’e ilişkin anlayışımızı zenginleştirmiş olsa da, LULUCF'nin emisyonlar ile sağlık harcamaları arasındaki ilişkiyi doğrudan inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu eksikliğin üstesinden gelmek için bu makale, değişkenler arasındaki ayrışmayı sistematik olarak tahmin etmek için kapsamlı bir analiz çerçevesi oluşturmaktadır. Bu makale, 1990-2022 dönemi için tahmin edilen ARDL sınır test modelini kullanarak, LULUCF dahil emisyonların ve LULUCF dışındaki emisyonların OECD ülkeleri için sağlık harcamaları üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Ampirik kanıtlar, her iki durumda da emisyonların sağlık harcamaları üzerinde önemli ve olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir. Ancak LULUCF haricinde emisyonların sağlık harcamaları üzerindeki etkisi daha fazladır. Bu sonuç, sağlık sorunlarıyla mücadelede ve çevresel etkilerle ilgili harcamalarda politika yapıcılar için alternatif bir seçenek olabilir.

Keywords

Abstract

One of the most important discoveries in human history is fossil fuels and their utilization. Energy sources such as oil, natural gas, and coal are defined as fossil fuels. The devastating destruction of fossil fuels, especially for human health and the environment, has become remarkable in recent years. Every year, thousands of people suffer from diseases related to air pollution, and their treatment is expensive and long-term. This situation leads to difficult and time-consuming health problems as well as increased health expenditures. In this study, it is emphasized that both cheap and natural methods should be used and made widespread in the fight against harmful gases. An example of this struggle is the "Land Use, Land Use Change, and Forestry" activities called LULUCF. Although previous studies have enriched our understanding of LULUCF, no study has directly examined the relationship between LULUCF and emissions and health expenditures. To overcome this shortcoming, this paper establishes a comprehensive analytical framework to systematically estimate the decoupling between the variables. Using an ARDL bounds testing model estimated for the period 1990–2022, this paper aims to examine the impact of emissions including LULUCF and emissions excluding LULUCF on health expenditure for OECD countries. The empirical evidence shows that emissions have a significant and positive impact on health expenditures in both cases. However, with the exception of LULUCF, the impact of emissions on health expenditures is larger. This result may be an alternative option for policymakers to combat health problems and spend on environmental impacts. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics