Şamanizm’de Kullanılan Sembol ve Ritüellerin Hasan Kıran’ın Eserlerine Yansıması

Author :  

Year-Number: 2023-39
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 10:33:51.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 135-156
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat; genel anlamı ile hayal gücü ve yaratıcılığın farklı yollar ile ortaya konulmasıdır. Geçmişten günümüze kadar insanlar duygu, düşünce ve yaşantılarında yer alan pek çok olayı, sanatın içindeki birçok yöntem ile ifade etmeye çalışmışlardır. Kullanılan bu yöntemlerden birisi de ağaç baskı yöntemidir. Ağaç, dokusu, rengi, şekillendirmeye uygun yapısı ile sanatçıların her zaman ilgisini çeken bir malzeme olmuştur. Ağaç baskı sanatı özel bir yöntem ile resim yapma, boyama tekniği olurken bu yöntem ve teknikle yapılan uygulamalara da ağaç baskı denilmektedir. Kâğıdın bulunmasının hemen sonrasında 9. yy ’da Çin’de ilk örnekleri görülen ağaç baskı sanatının, orta çağ döneminden sonra yaygınlaştığı da bilinmektedir. Türkiye’de ise ilk tahta oyma-basma resimler “İbrahim Müteferrika 1730’da “Tarihi Hindi” isimli kitabında yer almıştır. Günümüzde ise ağaç baskı üzerine yaptığı çalışmalarla adından sıkça bahsettiren hatta duayenle şen isimlerin başında sanatçı Hasan KIRAN gelmektedir. Bu araştırmada Hasan KIRAN’IN ağaç baskı resim tekniğini kullanarak yapmış olduğu çalışmalarında Şamanizm ile simge ve ritüellerin analizleri yapılmaya çalışılmıştır. Araştırmada aynı zamanda ağaç baskı tekniği yanında bu tekniğin tarihine değinilirken Şaman ve sembolleri de incelenmiştir. Makalede nitel araştırma modellerinden literatür tarama, eser inceleme ve sanatçısından alınan izinler çerçevesinde yapılan görüşmelerde söz konusudur.

Keywords

Abstract

Art; In general, it is the expression of imagination and creativity in different ways. From past to present, people have tried to express many events in their feelings, thoughts and lives with many methods in art. One of these methods used is the wood printing method. Wood has always been a material that attracts the attention of artists with its texture, color and structure suitable for shaping. Wood printing is a technique of painting and painting with a special method, and the applications made with this method and technique are called wood printing. It is also known that woodcut art, the first examples of which were seen in China in the 9th century, immediately after the invention of paper, became widespread after the medieval period. In Turkey, the first woodcut and engraved paintings were included in the book “Historical Hindi” by İbrahim Müteferrika in 1730. Today, the artist Hasan KIRAN is at the forefront of the names that are frequently mentioned with his works on woodcut and even the doyen. In this research, it has been tried to analyze Shamanism and symbols and rituals in Hasan KIRAN's works using woodcut painting technique. In the study, besides the wood printing technique, the history of this technique was mentioned, while the Shaman and his symbols were also examined. In the article, literature review, work analysis and interviews made within the framework of the permissions taken from the artist are in question.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics