Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Programlamaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-39
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-23 23:54:02.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1-10
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerinin bilgisayar programlamaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından belirlenmesidir. Tarama modelindeki araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir durum örneklemesine göre belirlenmiştir. Çalışma grubunda 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Develi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri bölümünde öğrenim gören 2.sınıf öğrencileri yer almaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Başer (2013) tarafından geliştirilen “Bilgisayar Programlamaya Karşı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.  5’li likert tipinde 38 maddeden ve 4 alt faktörden oluşan ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.953 şeklindedir. Verilerin analizinde ilk olarak verilerin normallik durumunu belirlemek için Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Sonrasında ise öğrencilerin bilgisayar programlamaya yönelik tutumlarında cinsiyet, mezun olunan lise türü ve program değişkenleri açısından anlamlı farklılık olup olmadığına ilişkin istatistiksel analizler yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin bilgisayar programlamaya yönelik yüksek tutum düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre programlamada başarıya karşı daha yüksek tutum düzeyine ve başarının sosyal algısına sahip oldukları belirlenmiştir. Aynı şekilde meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin programlamada başarıya karşı daha yüksek tutum düzeyine ve başarının sosyal algısına sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine the attitudes of computer technologies department students towards computer programming in terms of various variables. The study group of the research in the survey model was determined according to easily accessible case sampling. The study group includes second-year students studying at Erciyes University Develi Vocational School Computer Technologies department in the 2017-2018 academic year. "Attitude Scale towards Computer Programming" developed by Başer (2013) was used as a data collection tool in the research. The reliability coefficient of the scale, which consists of 38 items and 4 sub-factors in a 5-point Likert type, is 0.953. In the analysis of the data, first the Kolmogorov-Smirnov test was applied to determine the normality of the data. Afterwards, statistical analyzes were conducted to determine whether there were any significant differences in students' attitudes towards computer programming in terms of gender, type of high school graduated and program variables. As a result of the research, it was determined that the students had a high level of attitude towards computer programming. It was determined that female students had a higher level of attitude towards success and social perception of success in programming than male students. Likewise, it has been revealed that students who graduated from vocational high schools have a higher level of attitude towards success in programming and the social perception of success.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics