Oyunların Yabancı Dil Öğretiminde Ders Öğretim Aracı Olarak Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-40
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-21 22:09:06.0
Language : İngilizce
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 208-229
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, oyunların yabancı dil derslerinde ders öğretim aracı olarak kullanılmasına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmanın evrenini Van ilinde görev yapan 1650 yabancı dil öğretmeni, çalışma grubunu ise araştırmaya gönüllü olarak katılan 13 (7 kadın, 6 erkek) yabancı dil öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma nitel bir araştırmadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve uzman görüşlerine göre geçerlik ve güvenirliği test edilen 5 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonunda şu sonuca ulaşılmıştır; yabancı dil öğretiminde tekerlemeler ve şarkıların kullanılması dersi eğlenceli ve etkili kılmakta, bir dili sadece dilbilgisi kurallarına göre öğretmek yabancı dil derslerinde etkili olmamakta, yabancı dil derslerinde oyun kullanmak konuşma ve iletişim becerilerini geliştirmekte ve eğitimde kullanılan eğitici oyunlar yabancı dil dersleri öğrencinin seviyesine uygun olmalıdır. Ancak oyun kullanımının sınıf yönetimini zorlaştırdığı konusunda öğretmenlerin farklı görüşlere sahip olduğu bir diğer bulgudur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine teachers’ view related to the use of games as a course teaching tool in foreign language classes. The target population of this research constitutes 1650 foreign language teachers working in the province of Van and the study groups consists of 13 (7 female, 6 male) foreign language teachers who voluntarily participated in the study. The research is qualitative research. As a data collection tool, a semi-structured interview form was used which consists of 5 questions that were developed by the researchers and tested for validity and reliability according to expert opinions. At the end of the research, it has been reached to conclusion that; using tongue twisters and songs in foreign language teaching makes the lesson entertaining and effective, teaching a language only by grammar rules is not effective in foreign language lessons, using games in foreign language lessons improve speaking and communication skills and the educational games which are used in foreign language lessons should be appropriate to the student’s level. However, another finding is that teachers have different opinion on the point that using games the make class management difficult. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics