Batı Balkanlar Bölgesinin Güvenliğine Etki Eden Sorunların Uluslararası Örgütlere Üyelik Bağlamında Tartışılması

Author:

Year-Number: 2024-40
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 13:05:55.0
Language : Türkçe
Konu : Uluslararası İlişkiler
Number of pages: 84-99
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası ilişkilerin etkili kavramlarından biri olan güvenlik olgusu, bölgesel çalışmalarda son derece önemli bir yere sahiptir. Bu makalenin amacı güvenlik olgusunu bölgesel ölçekte inceleyerek, sorunların çözümüne etkisini irdelemektir. Çalışmanın altyapısını güvenlik kavramı oluştururken; konusunu ise Batı Balkanları etkileyen temel güvenlik problemleri oluşturmaktadır. Batı Balkanlar Yugoslavya’nın dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden ve henüz Avrupa Birliğine üye olmamış ülkelerden oluşan bölgeyi tanımlamaktadır. Bölge Yugoslavya’nın dağılmasının ardından bugün kısmen istikrara kavuşsa da hala devam eden sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar bölge ülkelerini uluslararası arenada ciddi anlamda etkilemektedir. Hatta bölgede bulunan bazı ülkeler bu sorunlar nedeniyle başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok uluslararası örgüte üye olamamaktadırlar. Bölge istikrarına etki eden bu sorunların başlıcaları; Bosna Hersek, Sırbistan ve Kosova Sorunlarıdır. Çalışmada bu üç sorun güvenlik çerçevesinde ele alınarak tartışılmıştır. Bu sorunların Batı Balkanların güvenliğine etkisi ve uluslararası alandaki yansımaları incelenmiştir. Çalışmada; literatürde örnek olay incelmesi, vaka analizi farklı isimlerle anılan durum çalışması yöntemi kullanılacaktır. Vaka analizi yöntemi tekil ve çoklu olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu yöntemin önemli isimlerden biri olan Yin’in tekli analiz yöntemi; vaka analizinin tek bir duruma odaklanmasıyla yapılacak çalışmalara verdiği isimdir. Tekli vaka analizi yönteminde araştırılan duruma dair kapsamlı bir çalışma yürütülür. Çalışma da Batı Balkanlar bölgesinin güvenliği tekil olarak incelenmiştir. Bu tekil vakayı etkileyen faktörler olan Bosna-Hersek, Sırbistan ve Kosova sorunları incelenerek Batı Balkanların güvenliğine etkileri araştırılmıştır. Son olarak da bu etkiler, uluslararası örgütlere üyelik kapsamında tartışmaya açılmıştır.

Keywords

Abstract

The phenomenon of security, which is one of the influential concepts of international relations, has an extremely important place in regional studies. The aim of this article is to examine the security phenomenon on a regional scale and to examine its effect on the solution of problems. While forming the infrastructure of the study, the concept of security; Its subject is the main security problems affecting the Western Balkans. The Western Balkans defines the region consisting of countries that declared their independence after the dissolution of Yugoslavia and are not yet members of the European Union. Although the region has partially stabilized today after the disintegration of Yugoslavia, it still has ongoing problems. These problems seriously affect the countries of the region in the international arena. In fact, some countries in the region cannot become members of many international organizations, especially the European Union, due to these problems. The main problems that affect the stability of the region are; Bosnia and Herzegovina, Serbia and Kosovo Issues. The study discusses these three issues within the framework of security. Case analysis method, one of the qualitative research methods, was used in the study. Case study is also known as case study. Case analysis involves examining a particular individual, group, audience, event, policy area, or institution for research. In the study, three important problems affecting the Western Balkans are examined in depth in accordance with the case analysis. Finally, these effects have been opened to discussion within the scope of membership in international organizations. 

Keywords