Çevre Dostu 1000 Okul Projesi Kapsamında Yapılan Etkinliklerin İlkokul Öğrenci Çizimlerine Yansıması

Author:

Year-Number: 2024-40
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 12:37:19.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 261-280
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, Çevre Dostu 1000 Okul Projesi’ne yönelik yapılan etkinliklerin ilkokul öğrencilerinin çizimlerinde nasıl yer aldığını incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma modellerinden biri olan olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmada seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan uygun örnekleme yöntemi kullanılmış ve araştırmanın çalışma grubunu bir ilkokulunun 1, 2, 3 ve 4. sınıfında öğrenim gören 53 öğrenci oluşturmuştur. İlkokul öğrencilerinden Çevre Dostu 1000 Okul Projesine yönelik okul bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklere yönelik çizim yapmaları ve bu çizimlerini anlatmaları istenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. İlkokul öğrencilerinin proje kapsamında okul bünyesinde yapılan etkinliklere yönelik çizdikleri resimler ve görüşmelerden elde edilen veriler yazılı ortama aktarılarak analiz edilmiştir. İlkokul öğrencilerinin çizimlerinde 73 kod tespit edilmiş ve dört farklı kavrama (atık, geri dönüşüm, çevre kirliliği, su israfı/tasarrufu) yoğunlaştıkları tespit edilmiştir.  Öğrencilerin büyük çoğunluğu plastik, pet şişe, cam, teneke kutuları birer çöp şeklinde çizmişler ve geri dönüşüm kutuları ile ilişkilendirmişlerdir. İlkokul öğrencileri bu kavrama yönelik çizimlerin açıklamalarında daha çok Çevre Dostu 1000 Okul projesi kapsamında okul bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklere vurgu yapmışlardır. Öğrencilerde var olan bu algıların, onların çizimlerine ve açıklamalarına yansıması Çevre Dostu 1000 Okul projesinin hedeflerine ulaştığının bir göstergesi olduğu yorumu yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine how the activities carried out for the 1000 Eco-Friendly Schools Project took place in the drawings of primary school students. Phenomenology design, one of the qualitative research models, was used in the study. Convenient sampling method, which is one of the non-random sampling methods, was used in the study and the study group consisted of 53 students studying in the 1st, 2nd, 3rd and 4th grades of a primary school. Primary school students were asked to make drawings about the activities carried out within the school for the Eco-Friendly 1000 Schools Project and to explain these drawings. Descriptive analysis was used to analyze the data obtained. Descriptive analysis was used to analyze the data obtained. The pictures drawn by primary school students for the activities carried out within the school within the scope of the project and the data obtained from the interviews were transferred to the written environment and analyzed. In the drawings of primary school students, 73 codes were identified and it was determined that they focused on four different concepts (waste, recycling, environmental pollution, water waste/saving).  The majority of the students drew plastic, pet bottles, glass, tinplate cans as garbage and associated them with recycling bins. In the explanations of the drawings for this concept, primary school students mostly emphasized the activities carried out within the school within the scope of the Eco-Friendly 1000 Schools project. The reflection of these perceptions in the students' drawings and explanations was interpreted as an indicator that the 1000 Eco-Friendly Schools project achieved its goals.

Keywords