Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-41
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 11:51:11.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 380-402
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son günlerde akran zorbalığı, okullarda yaşanan disiplin problemlerinin en önemli ve öncelikli sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu tür zorbalık eylemleri, öğrenciler arasında sürekli devam eden şiddet olayları, taciz, tehdit ve saldırganlık gibi olumsuz davranışlarla kendini göstermektedir. Bu durum hem zorbalık mağduru olan öğrencilerin hem de okulda öğrenme ortamını olumsuz etkileyen diğer öğrencilerin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürmektedir. Akran zorbalığı sonucu ortaya çıkan olumsuz davranışların sıklığı ve şiddeti, öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından kontrol edilemediğinde okulda disiplin problemlerinin artmasına da neden olmaktadır. Bu nitel çalışma, akran zorbalığı ile ilgili yapılan araştırmaların hedeflerine, yıllarına, yöntemlerine, çalışma gruplarına, araştırılan illere, veri analiz yöntemlerine/tekniklerine ve bulgularına göre genel bir inceleme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, alanda yazılan makalelerin özelliklerini belirlemek ve doküman incelemesi yöntemiyle makaleler arasındaki ortak yönleri tespit etmeye çalışmaktır. Bu çalışma kapsamında, DergiPark üzerinden ulaşılan 11 makale betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, akran zorbalığının ortaöğretim kademelerinde yaygın olduğunu ve bu soruna yönelik yapılan çalışmalarının yetersiz kaldığını göstermiştir. Bu nedenle, bu çalışmanın alana önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Recently, peer bullying has become one of the most important and urgent discipline problems in schools. These bullying behaviors are characterized by continuous acts of violence, harassment, threats, and aggression among students. This situation seriously affects the quality of life of both bullying victims and other students who are negatively affected in the learning environment. When the frequency and severity of negative behaviors resulting from peer bullying cannot be controlled by teachers and school administrators, it can lead to an increase in disciplinary problems in schools.  This qualitative study was conducted to provide a general overview of research conducted on peer bullying based on the objectives, years, methods, study groups, analyzed provinces, data analysis methods/techniques, and findings of the studies. The purpose of this study was to identify the characteristics of articles written in this field and to attempt to determine the commonalities among them using a document analysis method. Fifteen articles were analyzed using a descriptive analysis method obtained through DergiPark. The results showed that peer bullying is prevalent in secondary education levels and that efforts to address this problem are inadequate. Therefore, this study is considered to be an important contribution to the field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics