İşletme Bilgi Sistemlerinin, İşletmenin Pazarlama, Finans ve İnsan Kaynakları Fonksiyonlarıyla Entegrasyonu

Author :  

Year-Number: 2023-39
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-28 22:26:58.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 480-491
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletme bilgi sistemleri firmaların veya şirketlerin bilinçli bir şekilde iş kararları almak için verileri toplamasına, depolamasına ve analiz etmesine olanak tanıyan teknoloji ve araçları sağladıkları için modern kuruluşların kritik bir bileşenidir İşletme bilgi sistemlerinin firmalar açısından önemli yönlerinden biri, bu sistemlerin pazarlama, finans ve insan kaynakları gibi işletme işlevleriyle entegrasyonudur. Pazarlama işlevleriyle entegrasyon, işletme bilgi sistemleri 'in pazarlama stratejilerini ve taktiklerini bilgilendirebilecek müşteri davranışları ve tercihleri hakkında değerli bilgiler sağlamasına olanak tanır. Finans fonksiyonlarıyla entegrasyon, işletme bilgi sistemleri 'nin satış ve gelir rakamları gibi gerçek zamanlı finansal bilgilerin yanı sıra finansal tahmin ve bütçeleme sağlamasına olanak tanımaktadır. İnsan kaynakları işlevleriyle entegrasyon, işletme bilgi sistemlerinin çalışan bağlılığı, ciro ve üretkenlik gibi iş gücü eğilimleri ve kalıpları hakkında değerli bilgiler sağlamasına olanak tanır. Bu bilgiler, işe alım, eğitim ve elde tutma programları gibi etkili insan kaynakları stratejileri geliştirmek için kullanılabilir. Genel olarak, işletme bilgi sistemlerinin bu işletme fonksiyonlarıyla entegrasyonu, firmaların veriye dayalı kararlar almasına, verimliliği artırmasına ve günümüzün hızlı tempolu iş ortamında rekabet gücünü korumasına imkân tanımaktadır. Bu çalışma, firmaların organizasyonlarında işletme bilgi sistemlerinin, işletmenin pazarlama, finans ve insan kaynakları fonksiyonlarıyla olan entegrasyonunun açıklanmaya çalışıldığı sistematik bir literatür taraması sunmaktadır. Konu detaylı bir şekilde ele aldıktan sonra literatürdeki boşlukların belirlenmesi ve gelecekteki çalışmalarda incelenmesi gereken alanların tanımlanmasıyla bir araştırma gündemi geliştirilmektedir.

Keywords

Abstract

Business information systems are a critical component of modern organizations as they provide technology and tools that allow firms or companies to collect, store and analyze data to make informed business decisions. integration with business functions. Integration with marketing functions allows business information systems to provide valuable insights about customer behavior and preferences that can inform marketing strategies and tactics. Integration with finance functions allows business information systems to provide real-time financial information such as sales and revenue figures, as well as financial forecasting and budgeting. Integration with human resources functions allows business information systems to provide valuable insight into workforce trends and patterns such as employee engagement, turnover, and productivity. This information can be used to develop effective human resources strategies such as recruitment, training and retention programs. Overall, the integration of business information systems with these business functions allows companies to make data-driven decisions, increase productivity and remain competitive in today's fast-paced business environment. This study presents a systematic literature review in which the integration of business information systems with the marketing, finance and human resources functions of the business in the organizations of the companies is tried to be explained. After discussing the subject in detail, a research agenda is developed by identifying gaps in the literature and identifying areas that need to be examined in future studies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics