Aydınlanma Düşüncesinin Seküler İkliminde Adalet Temelli Kutsal Bir Ekonomiden Liberal Kapitalizme Geçiş

Author :  

Year-Number: 2024-40
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-26 14:22:15.0
Language : Türkçe
Konu : İktisadi Düşünce
Number of pages: 333-349
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İktisat sosyolojisi iktisat ile sosyoloji arasında bir köprü görevi görerek iki disiplin arasında iletişimi sağlamaktadır. İktisat sosyolojisinin en iyi eserlerini Max Weber yapmıştır. Max Weber’e göre Avrupa’da kapitalizm ve ana akımı temsil eden Neoklasik iktisat düşüncesi Protestan kültüründen doğmuştur. Max Weber’e göre Neoklasik iktisat düşüncesinin rekabetçi piyasa modeli kapitalizmin ideal tipidir. Devrimci değil,  bir sentezci olan Weber yaptığı çalışmalarda Neoklasik iktisat düşüncesini Almanya’da tarihsel,  kültürel ve kurumsal bir temele oturtmayı başarmıştır. Bu bağlamda birbiriyle çatışan iki okulu,  Neoklasik okul ile Alman Tarihçi okulunu uzlaştırmıştır. Böylece,  iktisat ile sosyoloji arasında bir köprü olan iktisat sosyolojisinin en iyi eserlerini yapmıştır. Neoklasik iktisat düşüncesi II. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’da kullanılan iktisat ders kitaplarında yer almaya başlamıştır. 1950’lerden sonra Almanya ihracata dayalı sanayileşme modeliyle sosyal demokrasinin kalesi olmayı da başarmıştır. Günümüzde Almanya Amerika orijinli Neoliberal politikalardan uzak durarak Kıta Avrupası’nda Üçüncü Yolculuğu benimsemektedir. Bu çalışmada, para ve ticaretle ilgili görüşlerin evrimi, Aydınlanma düşüncesinin seküler ikliminde teolojik kutsal ekonominin sona ermesi, Neoklasik iktisat düşüncesinin doğuşu ve liberal kapitalizmin meşru bir sistem olarak kabul edilmesi arasındaki ilişki anlatılmaktadır.

Keywords

Abstract

Economic sociology develops communication between two disciplines by acting as a bridge between economics and sociology. Max Weber wrote the best works of old economic sociology and became the founder of the subdiscipline. According to Max Weber, capitalism and Neoclassical economic thought emerged from the Protestant culture. For Max Weber, the perfectly competitive market model of Neoclassical economic thought is the ideal type of capitalism. Weber, as a synthesiser, has succeeded in placing the Neoclassical economic model on a historical, cultural and institutional basis in Germany. So he managed to reconcile two conflicting schools, the Neoclassical school and the rival German Historical school. Thus, he made the best works of economic sociology, which is a bridge between economics and sociology. Neoclassical Economic Theory were taught in Germany after II. World War. Germany has managed to become the leader of social democracy in Continental Europe with export-oriented industrialization model after 1950s. Today, Germany adopts the Third Way policies in Continental Europe by staying away from the Neoliberal policies. At this study, in the secular climate of Enlightment thought, the evolution of money and commerce, the end of theological sacred economy and the emergence of Neoclassical economics causing the acceptance of liberal capitalism are explained.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics