Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Söz Yazarı Tarkan olan, Çeşitli Sanatçılar ve Kendisi Tarafından Seslendirilen Şarkılarda Atasözleri ve Deyimlerin Kullanımı

Author :  

Year-Number: 2024-40
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 13:14:13.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili
Number of pages: 366-384
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil ve kültür, birbirinden ayrılamaz kavramlardır. Bu nedenle dil öğretiminde kültür, sürecin dışında tutulamaz. Dil öğrenen birey, hedef kültürle kendi kültürünün benzerliklerinin farkına vardıkça onunla bağ kurar. Her toplumda insan duyguları, tepkileri benzerlik gösterir ve birbirine benzeyen kalıplaşmış sözler bulunur. Bir yabancı dili, bağlamıyla birlikte öğrenmek geliştirir. Bir dilin söz varlığını geliştirmenin en önemli yöntemlerinden biri, kalıplaşmış sözlerini şarkılarla öğrenmektir. Türkçenin söz varlığını ustaca kullanan, kalıplaşmış sözlerine bolca yer veren Tarkan’ın dünya starı olarak anılması nedeniyle geniş kitlelere ve yaş gruplarına ulaşabiliyor oluşu, şarkı sözlerini dikkate değer kılmaktadır. Üretkenliği ile bilinen sanatçının, birçok önemli müzisyene de şarkı sözü yazdığı bilinmektedir. Bu çalışmada, sözleri Tarkan tarafından yazılmış 20 şarkıya yer verilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden ‘doküman analizi’ yönteminden yararlanılmıştır ve amacı, yabancı dil öğretiminde Tarkan şarkılarından yararlanmanın uygunluğunu araştırmaktır. 20 şarkıda atasözleri ve deyimler tespit edilerek kullanılma sıklığına ilişkin veriler tablolar halinde sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Language and culture are inseparable concepts. Culture, cannot be excluded from the process in language teaching. The individual who learns a language forms a relationship with the target culture as he becomes aware of the similarities of his own culture. In every society, human emotions, reactions show similarities, and there are stereotypes of words that resemble each other. Learning a foreign language together with its context improves. One of the most important methods of developing the vocabulary of a language is to learn its stereotyped words through songs. The fact that Tarkan, who skillfully uses the Turkish vocabulary and gives plenty of space to his stereotypical lyrics, is able to reach wide audiences and age groups due to the fact that he is known as a world star, makes the lyrics remarkable. The artist, known for his productivity, is also known to have written lyrics to many important musicians. In this study, 20 songs written by Tarkan were included in the lyrics. In the study, one of the qualitative research methods, the ’document analysis' method was used and its purpose is to investigate the appropriateness of using Tarkan songs in foreign language teaching. proverbs and idioms were identified in 20 songs and the data on the frequency of use were presented in tables.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics