Feminizm ve Eko-Feminizm Üzerine Bir Değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2024-40
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 13:15:12.0
Language : Türkçe
Konu : İktisadi Düşünce
Number of pages: 307-324
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, feminizm ve ekofeminizm düşüncelerinin temel prensipleri üzerine odaklanılmaktadır. Her iki düşünce de, kadın ve doğanın, ataerkil yapılar tarafından sömürülmesine ve baskı altına alınmasına karşı çıkmaktadır. Feminizm, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunurken, kadınların sosyal, ekonomik ve politik alanda erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu düşünce, kadınların baskıdan kurtulması, özgürleşmesi ve toplumsal yaşamın her alanında aktif rol alabilmesi için mücadele etmektedir. Ekofeminizm, feminizmin temel prensiplerini daha geniş bir perspektifle ele alarak, kadınların yanı sıra doğanın da ataerkil yapılar tarafından nasıl tahakküm altına alındığını ve sömürüldüğünü inceler. Ekofeminizm, kadınlar ve doğa arasında derin bir bağ olduğunu ve her ikisinin de aynı baskıcı sistemler tarafından ezildiğini savunur. Bu düşünce akımı, kadınların özgürleşmesinin doğanın korunması ve sürdürülebilir bir çevre için de hayati önem taşıdığını öne sürmektedir. Feminizm ve ekofeminizm, ataerkil sistemin hem kadınlar hem de doğa üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmekle kalmaz, aynı zamanda bu baskılara karşı direnişin ve değişimin mümkün olduğunu göstermektedir. Her iki düşünce de adalet, eşitlik ve özgürlük ideallerini benimseyerek, toplumsal dönüşümün ve daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanmaktadır. Bu çalışma, feminizm ve ekofeminizmin temel noktalarını ele alarak, her iki düşüncenin de toplumsal adalet ve çevre bilinci konularında nasıl önemli katkılar sağladığını ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

This study focuses on the basic principles of feminism and ecofeminism. Both ideas oppose the exploitation and oppression of women and nature by patriarchal structures. Feminism advocates gender equality and emphasizes that women should have equal rights with men in the social, economic and political spheres. This idea fights for women's liberation from oppression, emancipation and active participation in all aspects of social life. Ecofeminism takes a broader perspective on the basic principles of feminism and examines how women as well as nature are dominated and exploited by patriarchal structures. Ecofeminism argues that there is a deep connection between women and nature and that both are oppressed by the same oppressive systems. This school of thought argues that women's emancipation is also vital for the protection of nature and a sustainable environment. Feminism and ecofeminism not only draw attention to the negative effects of the patriarchal system on both women and nature, but also show that resistance and change against these oppressions is possible. By embracing the ideals of justice, equality and freedom, both ideas believe that social transformation and a more just world are possible. This study examines the main points of feminism and ecofeminism and analyzes how both ideas have contributed to social justice and environmental awareness.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics