Sosyal Bilgiler Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Önemi

Author :  

Year-Number: 2024-40
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 13:21:59.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 230-249
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler eğitiminde proje tabanlı öğrenme konusunda yapılan bilimsel çalışmaları analiz ederek, ilgili yöntemin önemini ortaya koymaktır. Sosyal Bilgiler eğitiminde hızlı, kolay ve kalıcı öğrenme sürecinde tercih edilen çağdaş eğitim yöntemlerinden birisi olan proje tabanlı öğrenmeyi konu edinen araştırmaların analiziyle Türkiye’de sosyal bilgiler eğitiminde ilgili yönteme yönelik eğilimi ortaya koymak hedeflenmiştir. 21.yy’ın modern eğitim yöntem ve tekniklerinden biri olarak kabul edilen proje tabanlı öğrenme yaklaşımının sosyal bilgiler derslerinde etkili ve kullanılabilir olduğu belirtilmek istenmiştir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından olan doküman incelemesi yöntemiyle yapılmıştır. DERGİPARK, GOOGLE AKADEMİK, YÖKTEZ, TR DİZİN veri tabanında yapılan araştırmayla 2000-2020 yılları arasında sosyal bilgiler öğretimi proje tabanlı öğrenme konu alanında hazırlanan 13 makale, 8 yüksek lisans tezi, 4 doktora çalışması, 1 tane kitap basımlı sempozyum çalışması olmak üzere tespit edilen 26 bilimsel çalışma örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma sonucunda 2000-2020 yılları arasında sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenme ile ilgili 20 üniversitede 26 çalışmanın yapılmış olduğu; bu çalışmaların çoğunluğunda nicel araştırma yöntemlerinin tercih edildiği ve buna bağlı olarak en çok deneysel yaklaşım deseninin kullanıldığı, en çok kullanılan veri toplama aracının ise akademik başarı testi olduğu görülmüştür. Bu sebeple sosyal bilgilerin öğretiminde proje tabanlı öğrenme ile ilgili yönelimin araştırmacılara katkı sağlayacağı, yüksek lisans ve doktora çalışmalarında araştırmacılara referans oluşturacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to reveal the importance of the relevant method by analyzing scientific studies on project-based learning in social studies education. It is aimed to reveal the tendency towards the relevant method in social studies education in Turkey through the analysis of research on project-based learning, which is one of the contemporary education methods preferred in the fast, easy and permanent learning process in Social Studies education. It was intended to state that the project-based learning approach, which is considered one of the modern education methods and techniques of the 21st century, is effective and usable in social studies courses. The research was conducted using the document review method, which is one of the qualitative research approaches. With the research conducted in the DERGİPARK, GOOGLE AKADEMİK, YÖKTEZ, TR INDEX database, 26 articles were identified, including 13 articles, 8 master's theses, 4 doctoral studies, and 1 book-published symposium study prepared in the field of project-based learning in social studies teaching between 2000 and 2020. The scientific study was chosen as a sample. As a result of the research, it was found that 26 studies were conducted in 20 universities on project-based learning in social studies teaching between 2000 and 2020; It was observed that in the majority of these studies, quantitative research methods were preferred and, accordingly, the experimental approach design was mostly used, and the most used data collection tool was the academic achievement test. For this reason, it is thought that the orientation towards project-based learning in teaching social studies will contribute to researchers and serve as a reference for researchers in their master's and doctoral studies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics