Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-41
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 11:43:52.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 28-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı ve yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişkinin, cinsiyet, yaş, bölüm, aile gelir durumu gibi değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde 2022-2023 yılında öğrenim gören 1.450 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise tarama modelinden betimsel araştırma yöntemi kullanılarak belirlenen Fırat Üniversitesi Spor Fakültesi'nde öğrenim gören 311 kişi oluşturmaktadır. Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için ‘Kişisel Bilgi Formu’, bireylerin yabancılaşma düzeylerini ölçmek için “Dean Yabancılaşma Ölçeği Kısa Formu(DYÖ)”, bireylerin akıllı telefon bağımlılık düzeylerini ölçmek için ise “Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği (ATBÖ)’’ kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre kadınların yabancılaşma oranının ve akıllı telefon bağımlılığının daha yüksek olduğu görülmektedir. Yabancılaşma oranının kadınlarda fazla olması akıllı telefon bağımlılığından kaynaklandığı söylenebilmektedir. Aynı zamanda yaş değişkeninin akıllı telefon bağımlılığının yaşla ilgili olduğu, yaş arttıkça akıllı telefon bağımlılığın nispeten azaldığı da söylenebilir. Aynı zamanda yabancılaşma seviyesinin yabancılaşma seviyesine etki ettiği, gelir düzeyinin düşmesi yabancılaşmayı artırırken, gelir düzeyinin yükselmesi de akıllı telefon bağımlılığı ile ilişkili olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research; The aim is to examine the relationship between smartphone addiction and alienation levels of Fırat University Faculty of Sports Sciences students according to variables such as gender, age, department, family income status. The population of the research consists of 1,450 students studying at Fırat University Faculty of Sports Sciences in 2022-2023. The sample of the research consists of 311 people studying at Fırat University Faculty of Sports, determined using the descriptive research method from the survey model. 'Personal Information Form' was used to determine the demographic characteristics of the participants, 'Dean Alienation Scale Short Form (DYÖ)' was used to measure individuals' alienation levels, and 'Smartphone Addiction Scale (ATBÖ)' was used to measure individuals' smartphone addiction levels. According to research findings, it is seen that women's alienation rate and smartphone addiction are higher. It can be said that the higher rate of alienation among women is due to smartphone addiction. It can also be said that the age variable of smartphone addiction is related to age, and as age increases, smartphone addiction relatively decreases. At the same time, it can be said that the level of alienation affects the level of alienation, while a decrease in the income level increases alienation, an increase in the income level is associated with smartphone addiction.

Keywords


                                                                                                                                                                                                        
  • Article Statistics