Görsel Metaforlar Üzerine

Author :  

Year-Number: 2024-41
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 11:48:51.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 403-417
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Metaforlarla ilgili çalışmalar, Aristo’nun Retorik isimli eserine kadar götürülmektedir. 20. yüzyılın sonlarına kadar metaforlar üzerine yapılan çalışmalar genel olarak dilsel-sözel alan üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. 1980’lerde George Lakoff ve Mark Johnson’un metaforlarla ilgili detaylı teorik bir arka plan sunmaları ile onların aslında yaşamla iç içe olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla metaforların sadece dilsel-sözel gibi belirli bir alanda var olmadığı, görsel sanatlar alanında yer alan somut ifade biçimlerinde de bulunduğu görülmektedir. Bu anlayışın ortaya çıkmasıyla görsel metaforlar üzerine araştırmalar yapılmış, konu üzerine eğilen araştırmacılar tarafından birtakım görüşler ileri sürülerek sınırları belirlenmeye ve kapsamlı olarak temellendirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalarda çoğunlukla dilsel metaforlar temel ve örnek alınmış olsa da görsel metaforların deneyim alanının farklı olması sebebiyle, algılanma süreçlerine ilişkin birtakım ayrımlar ortaya çıkmaktadır. Sanatçı, sanat eserleri üzerinde yer alan imgeleri aracılığıyla deneyimlerini somutlaştırdığı için konuyla ilgili algıladıklarını ve hissettiklerini gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarına yansıtmaktadır. Dolayısıyla metaforik olan biçim, renk ve şekiller aracılığıyla oluşturularak izleyiciye sunulmakta, sanat eseri karşısına geçen izleyici onu nesnel bakış açısıyla yorumlamakta, sanatçı ve izleyicinin gerçekliği örtüştüğü zaman görsel metaforik taraf ortaya çıkmakta ve anlam kazanmaktadır. Bu kapsamda araştırmada; görsel metaforlar, araştırmacı görüşleri paralelinde incelenerek örneklendirilmiş, nasıl algılanması gerektiği ve doğasının ne olduğu irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

Studies of metaphors can be based upon to Aristotle's Rhetoric. Until the end of the 20th century, studies on metaphors were generally tried to be explained through the linguistic-verbal field. In the 1980s, when George Lakoff and Mark Johnson presented a detailed theoretical background on metaphors, it became clear that they were actually intertwined with life. Therefore, it is seen that metaphors do not only exist in a certain field such as linguistic-verbal, but also in concrete forms of expression in the field of visual arts. With the emergence of this understanding, researches have been carried out on visual metaphors, and some opinions have been put forward by researchers who have focused on the subject, and their boundaries have been determined and comprehensively grounded. Although linguistic metaphors are mostly taken as a basis and example in these studies, some distinctions arise regarding the perception processes due to the different experience areas of visual metaphors. Since the artist embodies his experiences through his images on the works of art, he reflects what he perceives and feels about the subject in his works. Therefore, the metaphorical form is presented to the audience by means of colors and shapes, the viewer who comes across the work of art interprets it from an objective point of view, and when the reality of the artist and the audience overlaps, the visual metaphorical side emerges and gains meaning. In this context, in the research; visual metaphors were examined and exemplified in parallel with the views of the researchers, how they should be perceived and what their nature is.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics