Bakî’nin “Sâf Sâf” Redifli Gazeline Bakkalzâde Edîbî Tarafından Yazılmış Bir Nazire

Author :  

Year-Number: 2024-41
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 12:41:25.0
Language : Türkçe
Konu : Klasik Türk Edebiyatı
Number of pages: 163-179
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Divan Edebiyatı özellikle şiir alanında birçok etkilenmelere şahit olmuştur. Şairlerin edebî anlamda aynı görüşte olmaları ya da devrin en tanınmış şiirlerinin yeni yetişen şairlerce örnek olarak kullanılması bu etkilenmenin temel sebeplerini oluşturmuştur. Edebî mektep ve muhitlerde yetişen şairler zaman zaman üstat olarak gördükleri şairlere nazireler yazmış bu yolla hem beğendiği şairi yüceltmiş hem de şairlik yolunda önemli merhaleler kat etmişlerdir. Bir şairin örnek alınan şair olabilmesi onun, dil, kelime hazinesi, edebî sanatlar ve mazmun gibi unsurları kullanmadaki başarısıyla alakalıdır. Şair kelimeleri edebî sanat deryası içerisinde ne denli geliştirir ve hissiyat imbiğinden ne kadar hassas süzebilirse o denli başarılı olacaktır. Bu kabiliyete erişmiş olan şairler kendi dönemi başta olmak üzere kendisinden sonraki yüzyılları sanat ve fikir alanında etkilemiş, akımların oluşmasına yön vermiş kişiler olarak bilinirler. Bakî bu şairlerden biridir. Bakî’nin birçok şiiri genç ve usta şairlerce tanzir edilmiştir. Şairin “saf saf “gazeli tanzir edilen bu şiirlerin başında gelmektedir. Bakkalzâde Edîbî de nazire yazan bu şairlerden biridir. Kapsamlı bir divanı olan Bakkalzâde Edîbî’nin Bakî’ye yazdığı nazire, kullandığı kelimeler açısından dikkate değer bir özellik taşımaktadır. Bu çalışmada Bakkalzâde Edîbî’nin, Bakî’nin gazeline yazdığı nazireden hareket edilerek her iki şairin şiir dünyası kısmen karşılaştırılma yoluna gidilmektedir.

Keywords

Abstract

Divan Literature has witnessed many influences, especially in the field of poetry. The main reasons for this influence were that the poets had the same literary views or that the most well-known poems of the period were used as examples by the emerging poets. Poets who grew up in literary schools and circles, from time to time, wrote parallels to poets whom they saw as masters. By composing these parallel poems called “nazire”, they both glorified the poets they looked up to and made important progress on the path of being a poet. Whether a poet can be an exemplary poet is related to his success in using elements such as language, vocabulary, literary arts, and metaphor. The more the poet develops the words within the ocean of literary art and the more sensitively he can filter them through the pot of sentimentality, the more successful he will be. Poets who have achieved this ability are known as people who influenced their contemporaries and the following generations in the field of art and ideas and shaped the formation of move-ments. Bakî is one of these poets. Many of Bakî's poems have been imitated by young and master poets as nazires. The poet's "Sâf Sâf" ghazal has been the leading example to young poets for them to imitate. Bakkalzâde Edîbî is one of these poets who wrote nazi-res. The nazire written to Bakî by Bakkalzâde Edîbî, who has a comprehensive divan, has a remarkable feature in terms of the words he uses. In this study, the verse that Bak-kalzâde Edîbî wrote to Bakî's ghazal is examined and the poetry worlds of both poets were compared.o Bakî's ghazal was examined and the poetry worlds of both poets were compared.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics